ENGLISH

Mİsyon, Vİzyon, Polİtİka ve Değerler

Misyon & Vizyon

MİSYON

>  Üyelerinin sorunlarını çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak verimli ve kaliteli hizmetler üretmek,

>  Çorlu’nun sosyo-ekonomik kalkınması için üzerine düşeni sosyal sorumluluk bilinciyle yerine getirmek,

>  Kanun ile verilmiş görevleri, Kamu adına, %100 (mutlak) üye memnuniyeti prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmektir.

 

VİZYON

Çorlu’ nun kalkınmasında aktif rol oynayan, üyelerine dijital ortamda hizmet sunarak  ticarete ve sanayiye  yön veren bölgenin LİDER odası olmak .

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI 

Çorlu TSO, Üyelerine hizmetlerinde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde TS-EN-ISO 9001 ve TS ISO 10002 Yönetim Sistemleri’ni benimseyerek;

 

*Stratejik amaçlarımıza ulaşmak için planlanan hedeflere yönelik risk, fırsat ve kaynakları belirleyerek gerçekleşmesini ve izlenmesini,

*Yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini ve Stratejik hedeflerini hızlı, doğru ve etkin biçimde gerçekleştirerek ve sürekli iyileştirilerek uygulamayı,

*Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilikleri takip etmeyi, üyelerimize en son teknoloji ile hizmet sunmayı ve sürekli üye memnuniyetini gözetmeyi,

*Tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi,

*Personel Memnuniyetine önem vererek başarı ve takım çalışmasını teşvik ederek teknik alt yapı dahil uygun çalışma ortamı sağlamayı,

*Odanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini, KYS bilincini ve iyi yönetim uygulamalarının kurum içinde yerleşmesi için kurumsallaşma faaliyetlerini, standardizasyonunu ve personelini bu yönde eğitme politikalarını uygulamayı taahhüt eder.

Kurum Kültürü

KURUM KÜLTÜRÜ 

Kalite sistemini benimsemiş, sürekli gelişmeyi hedefleyen, üyeleri, çalışanları ve çevresindekilerin tavsiyelerini eleştirilerini ve isteklerini değerlendirerek karar alan, mevzuat ve yönetmeliklere uygun şekilde; ilkelerine, taahhütlerine, çalışma prensiplerine sadık olan,  meslek etiğini ve taahhüdünü koruyan, üyelerine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk sahibi bir kurum olmak.

Politika ve Değerler

MALİ POLİTİKASI
 • Muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru bilgi, zamanında bilgi sağlamak adına kurulan sisteme göre, düzenli mali raporları  ilgili ve yetkililere sunmak.
 • Oda mevcut kaynaklarını iç ve dış müşterisinin memnuniyetine yönelik  kaliteli hizmet için en etkin biçimde kullanmak.
 • Oda mevcut kaynaklarını bulunduğu bölgedeki üretimi ve istihdamı destekleyici yönde kullanmak.
 • Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturmayı ve etkin bir mali kontrol ortamı sağlamak.
 • Hesapları İnceleme Komisyonu'nun tespit ve önerileri doğrultusunda Yıllık Cari Bütçeyi hazırlamak ve Meclise sunmak.
 • Oda Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı stratejik hedefler kapsamındaki faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmek.
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre mali faaliyet gösteren danın; mali kaynaklarının yönetiminin izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamak.
 • Odanın sahip oluğu varlıkları vadeli mevduat olarak, iştirak olarak ve  fon alarak değerlendirmek.
 • Finans sektöründe araştırmalar sonucu kararlar alarak; Odanın finans kaynaklarının daha güçlü olmasını sağlamak.
 • TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde yasal yolları kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını artırmak.
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Bilim ve teknolojik gelişime değer veren, ekip çalışmasını önemseyen, çevreye, topluma ve etik değerlere bağlı, iş sorumluluğuna ve kaliteli hizmet bilincinde olan ve çalışanlarının her birinin ayrı bir değer olduğunun benimsendiği Çorlu TSO İnsan Kaynakları Politikası şu şekildedir;

 • İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,
 • Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak
 • Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,
 • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,
 • Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,
 • Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda  ödül  uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak,
 • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutmak,
 • Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,
 • Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak.
HALKLA İLİŞKİLER POLİTİKASI
 • √ Odanın; üyeleri, diğer dış müşteriler/paydaşlar ile  şeffaflık anlayışına dayalı ve tutarlı, sıcak ilişkiler kurulmasını sağlamak ve kurulan bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

  √ Yerel ve Ulusal Basın-Yayın (yazılı, sesli, görsel) kuruluşlarıyla,  şeffaflık anlayışına dayalı ilişkiler kurulmasını sağlamak ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

  √ Odanın sunduğu hizmetleri; üyelerine, diğer dış müşterilerine/paydaşlarına ve halka en iyi şekilde aktaracak stratejik iletişim planları hazırlamayı ve oda çalışmalarının bilinirliğini artırmaya yönelik kurumsal iletişim çalışmaları yürütmek.

  √ Odanın halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine  yönelik öneriler geliştirmek.

  √ Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesini aylık olarak sürekli yayınlamak ve üyelere,  diğer dış müşterilere/paydaşlara ulaşmasını sağlamak.

  √ Oda tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin (TOBB 5174 sayılı kanun ve tüzükler kapsamında, sınai ve ticari hayatı  ilgilendiren duyurular, işbirliği teklifleri, eğitim, seminer, konferans, personel alımı, ünv.öğrencilerine burs,ödül töreni,diğer organizasyonlar v.b.) tanıtılması için yerel ve ulusal basın-yayın organları (yazılı, sesli,görsel)  ile iletişime geçmeyi, basın bültenleri hazırlayarak yayınlanmasını sağlamak.

  √ Oda Üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımını sağlamak üzere ziyaret ve ikili görüşme organizasyonları gerçekleştirmek.

  √ Odanın veya Oda Üyelerinin yurtiçi veya yurtdışı fuarlarda tanıtımına (stant) yönelik organizasyonlar gerçekleştirmek.

  √ Oda Yıllık Faaliyet Raporunu Oda Gazetesi ve web sayfasında yayınlayarak üyelere ve diğer dış  müşterilere/ paydaşlara bilgi edinme hakkı çerçevesinde ve şeffaflık ilkesine dayalı olarak bilgilenmelerini sağlamak.

  √ Üyelerini onore etmek ve/veya tanışmalarını/kaynaşmalarını sağlamaya yönelik organizasyonlar gerçekleştirmek.

   √ Odanın Yerel ve Ulusal Basın-Yayında (yazılı,sesli,görsel)  yer alan haber arşivinin oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM POLİTİKASI
Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan Çorlu TSO’nun kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte bilgi işlem teknolojilerinin kullanılarak, oluşabilecek risklere karşı önlem alan ve sürdürülebilir bir sistem Çorlu TSO’nun  Bilişim Teknolojileri Yönetim Politikasını oluşturmaktadır.

Odamız önümüzdeki 3 yıl içinde   araştırma ve yönetsel fonksiyonlar için temel önemi  olan bilgi iletişimi, depolanması, işlenmesi ve güvenliği için  yeni teknolojilerin kullanılarak oluşabilecek risklere karşı önlem almayı ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı politika olarak benimsemiştir. 

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Çorlu TSO  vizyon, misyon, ve politikaları doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası ile Odamızın varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, iç  ve dış  paydaşların güvenini kazanmayı ve  sürekli iyileşmeyi  amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 

 • Odamızın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini,
 • Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,
 • Odamızın  etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,
 • Hedeflerimiz üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımladığımız risk ve fırsatlarımızı  tüm süreçlerimizin bir parçası görerek etkin bir şekilde yönetilmesini,
 • Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını,
 • Risk Komitesinin hazırladığı raporlar ile  performans ölçümü yapılmasını,
 • Etik ilkelere bağlı kalınmasını,
 • Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,
 • Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, kalite  değerleri  çerçevesinde, güvenilirlik, dürüstlük, liderlik ilkelerine bağlı, üye odaklı yönetim anlayışı ile;

 • Odamıza ulaşan şikayetlerin şeffaf, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığını,
 • Müşterilerimizin şikayet, talep, başvuru ve önerilerini Odamıza kolaylıkla ve ücretsiz iletebildiğini,
 • Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,
 • Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğunu, aynı şikayetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
 • Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin sağlandığını,
 • Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresinin sunulduğunu,
 • Şikayetlerin yasal şartlara, kanunlara, yönetmeliklere uygun, sürekli iyileştirmeler ile  çözümlerinin sağlandığını,
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak Odamızın   tüm üyeleri, çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüt ederiz.
BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON 0850 305 59 59
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.