ENGLISH

Komandİt Şİrketler

KOMANDİT ŞİRKETLER


ADİ KOMANDİT ŞİRKET

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.

 

·         Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

 

·         Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.

 

·         Komandit şirket şahıs; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

 

·         Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları  bulunamaz.

 

·         Adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır.

 

KURULUŞ

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE, MALİYEDEN (VERGİ DAİRESİNDEN) ALINMIŞ POTANSİYEL VERGİ NUMARASI BELGESİNİN TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

MERSİS SİSTEMİ HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER İLE İŞLEM YAPILMAMAKTADIR.

1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Şirket imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.   Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

3.    Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalıdır)

4.  Taahhütname

5.    Kurucuların imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)

6.    Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı bir örneği ( 3er adet )

7.    Komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde; konulan ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu ve bilirkişi atama yazısı.

8.   Şirket ortaklarına ait fotoğraflı nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi ( 2 adet )

9.    Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

10.  Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

11. Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 

TASFİYEYE GİRİŞ

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe

2.   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına dilekçe

3.    Noter onaylı ortaklar Kurul Kararı (3 nüsha)

4.    Tasfiye memurlarının noter huzurunda düzenlenmiş “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri ( 2şer adet )

5.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışında seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge

6.  Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

7.  Tasfiye Bilançosu
 

TASFİYE SONU

  1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe
  2. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin ortaklar kurul kararı ( 3 nüsha )
  3. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge
  4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı ) (2 nüsha)

·         Ortakların TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

·         Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir

·         Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

 

SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

Sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır.

 

·         Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrılmaları komandit şirket hükümlerine tabidir. Bu hususların dışında Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket hükümleri uygulanır.

·         Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.

 

 Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır:

 

1) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.

2) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

3) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.

4) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.

5) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.

6)Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

7) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.

8) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

9) Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.

10) Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.

11) Şirketin hesap dönemi.

 ·         İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır.

·         Esas sözleşmeyi imzalayanlarla şirkete paradan başka sermaye koyanların tümü kurucu sayılır. Kurucular 5 kişiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının esas sözleşmeye yazılması gerekir.

BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON 0850 305 59 59
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.