ENGLISH

Kooperatİfler

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.


Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

 1.     Sözleşme onay tarihi,
 2.     Kooperatifin unvanı ve merkezi,
 3.     Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
 4.     Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
 5.     Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
 6.     Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
 7.     Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
 8.     Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 9.     Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
 10.     Kooperatifin temsiline ait hükümler,                                         
 11.     Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
 12.     Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
 13.     Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri


KURULUŞ

KURULUŞ İŞLEMLERİNDE, MALİYEDEN (VERGİ DAİRESİNDEN) ALINMIŞ POTANSİYEL VERGİ NUMARASI BELGESİNİN TESCİL EVRAĞI İLE BİRLİKTE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

MERSİS SİSTEMİ HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER İLE İŞLEM YAPILMAMAKTADIR.

         1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe  (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

       2.   Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

         3.    İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (3 adet)

       4.   Taahhütname

         5.    Bakanlık izin yazısı aslı

         6.    Kurucuların TC Kimlik Numaraları verilmeli

       7.   Kurucuların fotoğraflı nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi ( 2şer adet asıl )

         8.    Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (2 adet)

         9.    Noter onaylı sözleşme özeti (2 nüsha)

       10.   Yetkililerin 3 adet fotoğrafı

         11.    Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalıdır)

14.01.2010 Tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliği gereğince; 1163 sayılı kooperatifler kanununa tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100.TL yükseltilmiştir.


 ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

         1.    Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

         2.    Genel kurul tutanağı (3 nüsha)

         3.    Hazirun cetveli

         4.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

         5.    Tadil mukavelesi (3 nüsha)

         6.    Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
 

GENEL KURUL
Not: Kooperatif Genel Kurul toplantı tutanaklarında tescile tabi bir husus yoksa tescil edilmeksizin ilan etmek üzere sicil dosyasını noter tasdikli 1 adet toplantı tutanağı ve dilekçe alınmaktadır.

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

         1.     Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

         2.    Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)

         3.    Hazirun cetveli

         4.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

         5.    Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

  • Genel Kurulun ekinde hazırlanan tüm evraklardan 1'er adet asıl
  • Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (3 nüsha)
  • Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (2 nüsha) 
  • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.
  • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.
  • Yeni yönetim kurulu üyesi atanmış ise nüfus cüzdan suretleri,ikametgah belgeleri ve kooperatif ünvanı altında hazırlanmış imza beyannameleri ( 2şer adet asıl )


ŞUBE AÇILIŞI

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

            1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

         2.   Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

            3.    Şube açılışına ilişkin 4 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)

         4.   Taahhütname

            5.    Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)

         6.   Şube temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi ( 2şer adet )

            7.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü’nün 55. maddesine göre alınan belge

            8.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri

            9.    Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalıdır)

         10.   Yetkilinin 3 fotoğrafı
 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  ŞİRKETİN ÇORLU’YA MERKEZ NAKLİ

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

            1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

         2.   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe

            3.    Genel kurul toplantı tutanağı (3 nüsha)

            4.    Bakanlık izin yazısı aslı

            5.    Tadil metni (2 nüsha)

            6.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

            7.    Hazirun cetveli

            8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 111. maddesine göre alınmış belge

            9.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

            10.   Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)

         11.  Temsil yetkisine sahip olanların fotoğraflı nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi ( 2şer adet asıl )

            12.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalıdır )

         13.  Yetkililerin 3 adet fotoğrafı

 

TASFİYEYE GİRİŞ

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

        1.   Oda kaydının silinmesi ile ilgili dilekçe

          2.    Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

          3.    Genel kurul toplantı tutanağı (3 nüsha)

          4.    Hazirun cetveli

          5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

        6.   Tasfiye bilançosu

          7.    Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi ( 2 nüsha )

 • Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.
        8.    Genel kurulun ekinde hazırlanan evraklardan 1er adet asıl
 

TASFİYE SONU

          1.    Dilekçe

          2.    Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (3 nüsha)

          3.    Hazirun cetveli

          4.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          5.    Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından imzalanmış olmalı)
- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

          6.    Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

        7.   Genel Kurul ekinde hazırlanan tüm evraklar 1er adet asıl

        8.   Kapanış bilançosu

BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON +90 282 651 10 96
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.