ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE
Tarihçe

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin ilk odalarından biridir. Edirne Vilayeti Salnameleri’nde Çorlu’da 1870’den itibaren Ziraat Odası olduğu yazılmaktadır. 1307(1891) Edirne Vilayeti Salnamesi’nde Oda, Ticaret ve Ziraat ve Sınaat Odası olarak geçmektedir. Bu salnameye göre Oda Yöneticiler; Reis Şakir Bey, Azalar Hasan Efendi, Garamet Efendi, Yanako Efendi ve Arakel Efendi’den oluşuyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Oda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra faaliyetine ara verilen Oda, 1958’de yeniden kurulmuştur. Çorlu’nun ekonomik hayatında önemli bir yeri olan Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye sayısı Çorlu’nun gelişmesine paralel olarak artmaktadır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda onbir kişiden oluşur.

Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Oda, borsa ve Birlik organları ile şubelerinin seçimleri, Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslara uygun olarak, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde yer alan ortak veri tabanından alınan seçme ve seçilme hakkına sahip olanları gösteren güncel üye listeleriyle yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır. 

Meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç iki (2) gün içinde kendi üyeleri arasından oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini aynı listede seçer.

Oda Meclisi

Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, onbir kişiden oluşan gruplarda  beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.