ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir.

07.04.2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerle ilgili olarak bir istisna öngörülmüş ve bu verilerin Kanun’a uygun hale getirilmesi için 2 yıllık süre verilmiştir. Bu dönemde Kanun’a aykırı olduğu anlaşılan verilerin derhal silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Kanun, 07.04.2016 tarihinden önce alınan hukuka uygun rızaların da aksine bir irade beyanında bulunulmadığı takdirde 1 yılın sonunda Kanun’a uygun olduğunun kabul edileceğine yer vermiştir.

Bu kişisel veriler, Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

 • Ad ve soyadı,
 • Telefon numarası (ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi
 • Eğitim düzeyi
 • İlişki durumu/medeni durumu
 • İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Etkinlik katılımı,
 • Ödeme bilgileri
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri
 • İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Ayrıca  sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Anketler, online formlar, Kullanıcı’ya ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, Kullanıcı’nın sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, İnstagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde Kullanıcı’nın ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayan ve sürdürülebilirliği için aksiyon alan Odamız, kişisel verilere ilişkin idari ve teknik başlıklarda olmak üzere birçok tedbir almaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kanun’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayat, kılık ve kıyafet, mahkumiyet, genetik ve biyometrik veriler gibi olarak sınırlı sayıda listelenmiş olan, kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel veriler.

Sağlık ve cinsel hayat hariç olmak üzere, diğer özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması için açık rıza gereklidir. Eğer kanun bu verileri almayı zorunlu tutuyorsa, bu halde açık rıza gerekmemektedir. Sağlık hizmet kuruluşları tarafından, hizmet kapsamında sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileri saklanan hallerde, açık rızaya gerek bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcı’nın kişisel verileri;

 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve  Kullanıcı’nın  kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Kullanıcı’nın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Kullanıcı’ya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’na, iştiraklerine, üyelerine, üyelerinin yetkilileri ve çalışanlarına, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 • Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Kullanıcı’ya bilgilendirme yapılması,
 • Kullanıcı’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Kullanıcı’ya tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,
 • Kullanıcı’nın beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Kullanıcı’ya tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 • Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi içerikleri geliştirmesi,
 • Verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,
 • Kullanıcı’nın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
 • Yukarıda “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Kullanıcı’ya ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ya da iştiraklerine ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Burs başvuruları,
 • Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’na iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında  daha önce çalışmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi,
 • İş’te Çorlu online kariyer sisteminde oluşturulmuş cvlerin uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının Üyelerinin ilgili cvleri görüntülemesinin,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında  Kullanıcı’ya bildirilecek sair amaçlarla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,

işlenebilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası, temsilcilikler, diğer şirket, STK ve/veya kuruluşlarla birlikte ortak olarak yapılan faaliyetlerdeki ortak girişimler gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversiteler, okullar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve  tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu halde öncelikle veri sorumlusu olarak Odamıza başvurmanız, başvurunuz reddi halinde 30 gün sonra Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmanız, başvurunuzun cevaplanmaması halinde 60 gün sonra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurmanız gerekmektedir.


Unvan              : Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Adres               : Zafer Mah. Şehitler Cad. No:6 Çorlu/TEKİRDAĞ
KEP                 : [email protected]
E-Posta            : [email protected]
Telefon/Fax     : +90 (282) 651 1096


ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI
KVKK - KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI


Çorlu TSO Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

Değerli Üyelerimiz ve Ziyaretçiler,

 

İşbu Aydınlatma Metni, Odamız gerçek kişi üyelerini, Odamız üyesi tüzel kişilerin yetkilileri ve temsilcilerini, Odamızdan hizmet almak isteyen vatandaşları ve odamız ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır

 

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (“Oda”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Üyelerimiz, üye ile bağlantılı kişiler, hizmet alan vatandaşlar ve ziyaretçiler tarafından Odamıza verilen veya bunlardan edinilen kişisel verilerin korunması için, Odamız veya Odamız adına veri işleyen kuruluşlar tarafından, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde uygun teknik ve idari tedbirleri alınmıştır. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Odamızın www.corlutso.org.tr adresli web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Anayasa’nın 135. Maddesi uyarınca Odamızın kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu vasfından doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • 5174 sayılı Kanun uyarınca çıkartılan ve Odamızın uymakla yükümlü olduğu diğer yönetmeliklerden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Üye/Vatandaş başvuru, tescil, ilan, kayıt ve bildirim gibi Odamızın görev alanına giren faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Üyelerle iletişimin sağlanması,
 • Odamızın fiziksel güvenliğinin sağlanması,
 • Odamız seçim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda verilecek eğitim, seminer, etkinlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sınav süreçlerinin yürütülmesi,
 • Proje süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik ileti, SMS, Whatsapp vb. yollarla üyelerin bilgilendirilmesi,

 

Amaçlarıyla, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir. 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yetkili kamu kurumlarına, ilgili bakanlıklara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Odamız yönetim kurulu ve meclis kurulu üyelerine, Odamız personeline, Odamız adına kişisel veri işleyen üçüncü kişilere (Kişisel verilerin Kanun’da belirtilen usule uygun olarak işlenmesine yönelik gerekli önlemler alınmaktadır), özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Odamızın, 5174 Sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca Üyelerin tespit edilebilecek ihtiyaçlarına yönelik düzenleyeceği eğitim, seminer, etkinlik, proje süreçleri kapsamında çekilen fotoğraflar sosyal medya aracılığıyla umuma açılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz Odamız ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, Odamız ve Oda personelinin mail adresleri, çağrı merkezi/Oda telefonları vasıtasıyla; fiziki ortamda başvuru, kayıt, tescil ve diğer işlemlerinize yönelik talep, başvuru ve diğer evraklar, sözleşmeler, ziyaret kayıtları ve dolduracağınız formlar, kimliğinize ilişkin belgeler vasıtasıyla Kanunun 5. Maddesi gereğince, veri sorumlusunun meşru menfaati ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır.

 

Veri Sahibi (İlgili Kişi)’nin Sahip Olduğu Haklar

Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi) olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.corlutso.org.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunu hazırlayarak, form üst yazısında belirtilen yollardan biriyle Odamıza iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Unvan              : Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
Adres               : Zafer Mah. Şehitler Cad. No:6 Çorlu/TEKİRDAĞ
E-Posta            : [email protected]
Telefon/Fax     : +90 (282) 651 1096

Çorlu TSO Gizlilik ve Çerez Politikası
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından işletilen www.corlutso.org.tr internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak odamızın önde gelen ilkelerindendir. Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Çerez Politikası
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak web sitemizde kullanılmakta olan çerez (cookie) türleri, çerezlerin neden kullanıldıkları ve bu çerezlerin yönetilmesi hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki yükümlülüklere uymak amacıyla bilgilendirmede bulunulmuştur. İşbu Çerez Politikasında, web sitesinin ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sağlanması ve işlevsel bir çevrimiçi ortam sağlamak adına kullanılan çerezler ziyaretçilere açıklanmış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” veya “KVK Kanunu”) uygun olarak elde edilen kişisel verilerin işlenmesinin nasıl olduğu ve kullanıcının kanuni hak ve yetkileri belirtilmiştir.


Çerez Nedir?
Çerez, bir web sitesi ziyaret edildiğinde sabit sürücüde veya tarayıcı klasöründe depolanan metin dosyasıdır. Çerezler aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Web sitesi ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. 


Çerez Türleri Çerezler; hizmet ettiği amaca göre, verinin saklı tutulduğu süreye göre ve oluştukları kaynaklarına göre çerezler olarak sınıflandırılabilmektedir.

Amaçlarına Göre Çerezler
Çerezin kullanılma amacına göre yapılan bu sınıflandırmada kesin gerekli çerezler, tercih çerezleri, istatistik çerezleri ve pazarlama çerezleri açıklanmıştır.


Kesin Gerekli Çerezler
Kesin gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve sitenin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanılması için gerekli olan çerezlerdir. E-ticaret mağazalarında çevrimiçi alışveriş yapılırken alım satım işleminin sona erdirilebilmesi için kullanıcının tercih ettiği ögelerin bir sonraki adım için saklı tutulması gerekmektedir. E-ticaret sitelerinde ögelerin alışveriş sepetinde tutulmasına izin veren çerezler, kesin gerekli çerezlere örnek olarak sayılabilir. Kesin gerekli çerezler, genel olarak birinci taraf oturum çerezleridirler. Bu çerezler için onay alınması gerekmese de çerezin neden kullanıldığı ve çerezin gerekliliği kullanıcıya açıklanmalıdır.


Tercih Çerezleri
Web sitesinde geçmişte yapılan seçimlerin (kullanıcı adı bilgisi, parola bilgisi, hangi dilin tercih edildiği vb.) ne olduğunu hatırlamasını sağlar. Web sitesine otomatik girişi sağlayan tercih çerezleri, işlevsel çerezler olarak da adlandırılmaktadır.


İstatistik Çerezleri
Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri, web sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel veri sağlayan çerezlerdir. İstatistik çerezleri ile kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı, ziyaret ettiği sayfalar, tıkladığı bağlantılar depolanabilmektedir. Anonim hale getirilen istatistik çerezleri, web sitesi kullanıcısını tanımlamak için kullanılmamaktadır. Bu çerezlerin amacı, web sitesini daha işlevsel hale getirmektir.


Pazarlama Çerezleri
Pazarlama çerezleri, reklam verenlerin kullanıcının ilgisine göre reklamlar sunmasını sağlayan çerezlerdir. Web sitesi kullanıcısının karşılaştığı reklamların istatistiksel verileri, pazarlama çerezleri yoluyla elde edilen veriler, diğer kuruluşlarla veya reklam verenlerle paylaşılabilir. Bunlar kalıcı olarak depolanabilen çerezlerdir.


Depolanma Sürelerine Göre Çerezler
Çerezler, verinin elde tutulma süresine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ikiye ayrılmaktadır. Oturum çerezlerinin kalıcı çerezlerden farkı geçici, anlık veri bilgisi sağlamasıdır


Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri, kullanıcının tarayıcıyı kapatması veya oturumun sona ermesi süresine kadar depolanabilecek veriler sağlamaktadır. Kısa süreli çerezlerdir.


ÇEREZ İSMİ

AÇIKLAMA

IDAGCCRBTR

Oturum açma için gerekli olan çerez.

ASPSESSIONIDSETTCDRS

Sunucunun kullanıcıyı tanıması için gerekli olan çerez.

ASPSESSIONIDSGTRDATS

Sunucunun kullanıcıyı tanıması için gerekli olan çerez.

_ga

Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

_gat

Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

visited

Çerez bilgilendirmesinin kapatılıp kapatılmadığını belirlemeyi amaçlar.

_gid

Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

_ga

Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

popupcokie

Giriş yapıldığında çıkan popup’ın bir daha gösterilmeme süresinin hesaplanmasını amaçlar.

ASPSESSIONIDAETCRCQA

Sunucunun kullanıcıyı tanıması için gerekli olan çerez.

1P_JAR

Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.Gizlilik ve Çerez Yönetimi
Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcıların web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri bölümlere ilişkin verileri kullanıcılarımızın yasal haklarını gözeterek KVKK kapsamında işliyoruz. Kullanıcılar, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dahil ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda Odamız tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, web sitelerinin çerezler aracılığıyla kişisel verilerini işlemesini/depolamasını engelleyebilirler. Ayrıca, daha önceden internet tarayıcısındaki çerezleri silebilmektedirler. Kullanıcılar çerez kullanımını çeşitli yollardan engellemeyebilmektedirler.

Kullanıcı olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız;
Google Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesine tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesine tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.
Çorlu TSO Hizmet Binası içerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
Odamız Hizmet Binası içerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanmıştır. Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 33 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının Zafer Mahallesi, Şehitler Caddesi No:6 Çorlu / Tekirdağ adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.
Çorlu TSO Telefon Santrali Aydınlatma Metni
Çorlu TSO bilgi danışma hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verilerini;

a) Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
b) Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
c) Odamızın bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi,
ç) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
d)Kalite standartlarımız gereği, amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.


Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.


Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.


Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi No:6 Çorlu/Tekirdağ adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
Çorlu TSO Bursu Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO)  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir:

Veri sorumlusu ve temsilcisi
MADDE 1 – (1) Veri Sorumlusu sıfatıyla Çorlu TSO'ya vermiş olabileceğiniz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

 

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
MADDE 2 – (1)  Toplanan kişisel verileriniz, Çorlu TSO'nun öğrenci bursları ile ilgili veri havuzu oluşturulmasının ve havuzda toplanan bilgiler üzerinden burs işlemlerinin yürütülmesinin temini; Çorlu TSO'nun burs stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
MADDE 3 – (1)  Toplanan kişisel verileriniz; Çorlu TSO'nun burs stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, Çorlu TSO'nun öğrenci bilgilerine ihtiyaç duyulan diğer birimlerine ve Çorlu TSO ile iş ilişkisi içerisinde olan ve/veya işbirliği yapılan özel/tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına , KVK Kanunu’nun 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
MADDE 4 – (1) Kişisel verileriniz Çorlu TSO tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; öğrenciler ile ilgili faaliyetlerimizi ve işlemlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, KVKK ile belirlenen çerçevede, iş bu Aydınlatma Metni’nin 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel veri sahibinin hakları
MADDE 5 – (1) Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Çorlu TSO'ya iletmeniz durumunda Çorlu TSO talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Çorlu TSO tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahibinin haklarını kullanması
MADDE 6 – (1) KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Çorlu TSO'ya iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Çorlu TSO'ya KVK Kanunu’nun 11 inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

(2) Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek e–mail ve/veya yazılı dilekçe vermek suretiyle iletebilirsiniz.

Çorlu TSO Eğitim - Toplantı Salonları Aydınlatma Metni

Sayın Üyemiz / Katılımcımız
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası; Kurumumuza şahsen başvurarak veya elektronik posta yoluyla iletmiş olduğunuz ad,soyad, kurum/firma adı ve iletişim bilgilerinizi;

-Toplantıya katılımınızın/binaya giriş yaptığınızın teyidi,
-İstatistiksel amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi,
-Toplantı ile ilgili bilgi sunulması,
-Kurumumuzun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi,
-Sertifika Hazırlanması,
-Güvenliğin sağlanması,
-TCK 5651 Sayılı yasa gereği Kablosuz İnternet Erişiminin sağlanması
Amaçlarıyla sınırlı olarak işletmekte, ancak üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalıolarak toplanmaktadır. 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: Kurumumuzun "Zafer Mah. Şehitler Cad. No:6 Çorlu / Tekirdağ" adresine yazılı olarak iletiebilirsiniz.
Öte yandan toplantı esnasında ve toplantı aralarında Kurumun basılı/görsel yayın organlarında kullanılmak üzere Kurumda görevli personel tarafından veya basın mensupları tarafından video veya fotoğraf çekimi yapılabilecektir.
Bu amaçla toplantı salonunda yeşil ve kırmızı alanlar oluşturulmuş ve katılımcılar için de yeşil ve kırmızı etiketli koltuklar hazırlanmıştır.
Salonda YEŞİL RENK etiket takılan koltuklara oturan konukların fotoğrafı çekilebilecek ve ilgili yayın organlarında paylaşılabilecektir.
Salonda KIRMIZI RENK etiket takılan koltuklara oturan konukların fotoğrafı ve video çekimi yapılmayacaktır.