ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Misyon & Vizyon

MİSYON
Gelişen rekabet ve teknolojik şartların gerekliliklerini takip ederek, bölgemizdeki ticaret ve sanayinin gelişiminde öngörülü, planlayıcı ve uygulayıcı olarak aktif rol oynamak, Güçlü lobi faaliyetleri gerçekleştirerek bölgesel ve ulusal iş dünyasında etkin olmak, Sosyal faaliyetler gerçekleştirerek tüm paydaş gruplarına fayda sağlamak
 

VİZYON

2025  yılına kadar inovatif çalışmalarımızla sanayi ve ticaretin gelişimine katkı sağlamak ve bölgemizin sosyoekonomik kalkınmasında etkili rol oynamak

MOTTO'muz

Mükemmelliğe doğru


Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

 

Çorlu TSO, Üyelerine hizmetlerinde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde TS-EN-ISO 9001 ve TS ISO 10002 Yönetim Sistemleri’ni benimseyerek;

 

*Stratejik amaçlarımıza ulaşmak için planlanan hedeflere yönelik risk, fırsat ve kaynakları belirleyerek gerçekleşmesini ve izlenmesini,

*Yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini ve Stratejik hedeflerini hızlı, doğru ve etkin biçimde gerçekleştirerek ve sürekli iyileştirilerek uygulamayı,

*Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilikleri takip etmeyi, üyelerimize en son teknoloji ile hizmet sunmayı ve sürekli üye memnuniyetini gözetmeyi,

*Tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi,

*Personel Memnuniyetine önem vererek başarı ve takım çalışmasını teşvik ederek teknik alt yapı dahil uygun çalışma ortamı sağlamayı,

*Odanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini, KYS bilincini ve iyi yönetim uygulamalarının kurum içinde yerleşmesi için kurumsallaşma faaliyetlerini, standardizasyonunu ve personelini bu yönde eğitme politikalarını uygulamayı taahhüt eder.

Kurum Kültürü

KURUM KÜLTÜRÜ

 

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya özen gösterir.

Odamız, benimsediği kurumsal değerler, kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile iletişim iklimini korumayı, geliştirmeyi ve hedef kitlelerinde oluşturduğu algıyı yönetmeyi önemser, izler ve uygulamalarına yansıtır.

Politika ve Değerler

MALİ POLİTİKASI
 • MALİ POLİTİKASI

  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5174 sayılı Kanunun Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında; üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile kanunda belirtilen kuruluş amaçlarını ve kalite politikası kapsamında oluşturulan stratejik ana hedeflere ulaşmak ve alt hedefleri gerçekleştirmek üzere;

   

  *İhtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak riskin en az olduğu alanda değerlendirmek.

  * Muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru bilgi, zamanında bilgi sağlamak adına kurulan sisteme göre düzenli mali raporları ilgili ve yetkililere sunmak.

  * Oda mevcut kaynaklarını iç ve dış müşterisinin memnuniyetine yönelik kaliteli hizmet için en etkin biçimde kullanmak.

  * Oda mevcut kaynaklarını bulunduğu bölgedeki üretimi ve istihdamı destekleyici yönde kullanmak.

  * Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturmak ve etkin mali kontrol ortamı sağlamak.

  * Hesapları İnceleme Komisyonunun tespit ve önerileri doğrultusunda Yıllık Cari Bütçeyi hazırlamak ve Meclise sunmak.

  * Oda Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı stratejik hedefler kapsamında ki faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmek.

  * Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine göre mali faaliyet gösteren odanın; mali kaynaklarının yönetiminin izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamak.

  * Odanın sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, iştirak olarak ve fon alarak değerlendirmek.

  * Finans sektöründe araştırmalar sonucu kararlar alarak; Odanın finans kaynaklarının daha güçlü olmasını sağlamak.

  * TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde yasal yolları kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını artırmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

ÇORLU TSO İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Bilim ve teknolojik gelişime değer veren, ekip çalışmasını önemseyen, çevreye, topluma ve etik değerlere bağlı, iş sorumluluğuna ve kaliteli hizmet bilincinde olan ve çalışanlarının her birinin ayrı bir değer olduğunun benimsendiği Çorlu TSO insan kaynakları politikası şu şekildedir;

*İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

*Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak

*Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,

* Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,

* Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

*Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ödül uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

* Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,

* Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,

* Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, KVKK, 5174 Sayılı TOBB Kanunu, İç Yönerge ve diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,

*İnsan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,

*Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek,

*Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak.

HABERLEŞME POLİTİKASI

HABERLEŞME POLİTİKASI

 

*Odanın; üyeleri, diğer dış müşteriler/paydaşlar ile şeffaflık anlayışına dayalı ve tutarlı, sıcak ilişkiler kurulmasını sağlamak ve kurulan bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

 

*Oda hizmetlerinin farkında olmayan, Oda'nın kurumsal gücünün farkında olmayan, Oda'nın ülkemiz için değerinin farkında olmayan kitleye de ulaşmak

 

*Kurum içinde ve dışında temasta bulunulan hedef kitle ile net, anlaşılır, etkili ve güvenli bir iletişim kurmak

 

*Odanın sunduğu hizmetleri; üyelerine, diğer dış müşterilerine/paydaşlarına ve halka en iyi şekilde aktaracak stratejik iletişim planları hazırlamak

 

*Oda'nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetlerini, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki imkânlardan yararlanarak hedef kitleye ulaştırmak; iletişim araçları konusunda, üyelere ve paydaşlara danışarak en etkin iletişim yöntemlerini belirlemek

 

*İletilecek mesajın içeriğine bağlı olarak, hedef kitleye görsel ve yazılı medya, kurumsal internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, faks, telefon, sosyal medya, posta, bina içi pano iletişim yöntemleri ile ulaşmak

 

*Faaliyetlerini, Oda'nın çeşitli konulardaki görüşlerini, üyelerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgileri, ticaret ve sanayi sektörlerinde meydana gelen ulusal ve uluslararası güncel meseleleri kapsayan yayın organı "Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesi’ni" aylık olarak yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

 

*Oda'dan ve sektörden haberlerin yer aldığı aylık bültenler yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

 

*Duyurular ve yayınları, Oda'nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlamak

 

*Kurumsal web sayfasının, Youtube Kanalının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak

 

*Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Oda'nın kutlama, mesaj, dilek ve temennilerini gazete ilanları, internet sayfası, youtube kanalı, elektronik posta, sms mesajı, sosyal medya yoluyla hedef kitleye ulaştırmak

 

*Odanın Yerel ve Ulusal Basın-Yayında (yazılı, sesli, görsel) yer alan haber arşivinin oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.

 

*Yerel ve Ulusal Basın-Yayın (yazılı, sesli, görsel) kuruluşlarıyla, şeffaflık anlayışına dayalı ilişkiler kurulmasını sağlamak ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

 

*Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

 

ÇORLU TSO' nun sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, bu varlıkların Odanın stratejilerine hizmet edecek şekilde yönetilmesini, müşteri ve üyelerinin memnuniyetini sağlayacak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi Bilgi Güvenliği Politikası olarak benimsemiştir.

Bu doğrultuda politikamızın esasları;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ÇORLU TSOnun bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak;

Gizlilik:               Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:           Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişilebilirlik:    Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye  ulaşılabilirliğinin   gösterilmesi,              

 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek farkındalığı sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Kuruluna rapor etmek ve BGYS Kurulu tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

 

Çorlu TSO vizyon, misyon, ve politikaları doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası ile Odamızın varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, iç ve dış paydaşların güvenini kazanmayı ve sürekli iyileşmeyi amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda;

 

 • Varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanan, stratejik hedeflere uyumlu bir risk yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanmasını,
 • Odamızın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini,
 • Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,
 • Odamızın etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,
 • Hedeflerimiz üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımladığımız risk ve fırsatlarımızı tüm süreçlerimizin bir parçası görerek etkin bir şekilde yönetilmesini,
 • Gerekli faaliyet planlarının önceden oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesini,  
 • Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını,
 • Risk Komitesinin hazırladığı raporlar ile performans ölçümü yapılmasını,
 • Etik ilkelere bağlı kalınmasını,
 • Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,
 • Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

 

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, kalite değerleri çerçevesinde, güvenilirlik, dürüstlük, liderlik, ilkelerine bağlı, üye odaklı yönetim anlayışı ile;

 

 •   Odamıza ulaşan şikayetlerin şeffaf, objektif, adil, hesap verilebilir ve gizlilikle ele alındığını,
 •   Müşterilerimizin şikayet, talep, başvuru ve önerilerini Odamıza kolaylıkla ve ücretsiz iletebildiğini,
 •   Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,
 •   Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğunu, aynı şikayetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
 •   Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin sağlandığını,
 •   Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresinin sunulduğunu,
 •   Şikayetlerin yasal şartlara, kanunlara, yönetmeliklere uygun, sürekli iyileştirmeler ile çözümlerinin sağlandığını,
 •   Şikayetlerin çözümündeki hassasiyetimizi sürekli geliştirildiğini, müşteri şikâyetlerini tüm makul olan çözüm yolları tükenene ya da müşteri memnuniyeti sağlanana kadar takip edildiğini,
 •   Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak Odamızın tüm üyeleri, çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüt ederiz.

SWOT (GZTF) Analizi

ÇORLU TSO 2018- 2021 KURUMSAL SWOT (GZTF) Analizi


GÜÇLÜ YÖNLER

G1. Prestijli, itibarlı ve kurumsal kimliği ile güvenilir bir oda olması

G2. Eğitimli, donanımlı, konuya vakıf, tecrübeli personel ve yöneticiler

G3. Teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanma becerisi

G4. Üyenin ihtiyacı olan hizmetlere tek merkezden erişilebilen üst düzey fiziki yapıya sahip Oda olması

G5. Proje ve yönetim sistemlerinde öncü ve başarılı olmak

G6. Üyelerin ihracat kapasitesini artıran bölgesinde lider kurum olmak

G7. Hizmetlerin çeşitliliği

G8. Hizmetin kaliteli ve zamanında verilmesi

G9. Yeniliklere ve değişime uyum sağlama becerisi

G10. Birbirleri ile Koordineli ve verimli çalışan Meslek Komiteleri, Meclis ve Yönetim Kurulunun olması

G11. İletişim araçlarının etkin kullanılması

G12. Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve özel sektör ile işbirliği içinde olması ve aktif görev alınması.

ZAYIF YÖNLER

Z1. Üyeler ile etkileşim sağlanamaması ve tüm üyelerimize ulaşılamaması.

Z2. Gelir arttırılmasına yönelik kar amaçlı işbirliklerinin ve iştiraklerinin olmaması

Z3. Odanın çok amaçlı bir sosyal tesisinin olmaması

Z4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin olmayışı

Z5. Üyelerimiz arasında ki köprü görevini sağlayamamak

Z6. Oda Üyelik bilincinin zayıf olması.

FIRSATLAR

F1. Çorlu’nun lojistik konumu, ulaşım ağlarına erişimi, sanayi yoğunluğu ve üniversite potansiyeli

F2. Artan üye niteliği ile üyelerin değişen hizmet ihtiyaçları ve yeni iş alanları potansiyeli

F3. Kamu kurumlarında e-imza uygulaması ve teknolojik yenilikler sayesinde hızlı hizmet imkânı

F4. İletişim şeklinin değişiyor olması yeni iletişim olanaklarını ve sosyal medyayı kullanabilme imkânı

F5. Avrupa Serbest Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgelerinin varlığı ve ulusal/uluslararası yatırımcılara cazibe alanı olması.

F6. Üye yapısının ulusal ve uluslararası marka olmuş firmalardan oluşması

F7. Üyelerimizin AR-GE ve İnovasyon yapısının bulunması ve geliştirilebilir olması.

F8.  ISO 500 de bulunan çok sayıda firmanın Odamıza üye olması.

F9. Odanın ortağı olduğu TEKNOPARK ile birlikte teknoloji geliştirmede cazibe alanı yaratılması.

TEHDİTLER

T1. Çevre kirliliği, küresel ısınma gibi çevreye verilen zararın artması

T2. Bölgenin yoğun göç alması nedeni ile niteliksiz iş gücünün artması.

T3. Nüfus artışına bağlı güvenlik yetersizliği.

T4. Yer altı su kaynaklarının hızla tükenmesi.

T5. Deprem bölgesinde yer alması.

T6. Bölgedeki hızlı gelişme sonucunda ortaya çıkan çevre sorunları, çarpık kentleşme.

T7. Sanayi Kuruluşlarının Merkezlerinin İstanbul’da oluşu.

T8. Plansız girişimcilik

T9. Odamız üyelerinin Nitelikli Ara Eleman ihtiyacı.

T10. Bölgedeki Aidiyet duygusunun zayıflığı.

T11. Enerjinin verimsiz kullanılması

T12.Bulunduğumuz bölge konumu itibari ile bazı teşviklerden faydalanılamaması.

T13. Ekonomideki değişkenlik

T14. İlçe statüsüyle idare edilemeyecek büyüklükte bir ilçe olması.

T15. Çorlu’da birden çok fakülteye sahip üniversitenin bulunmaması.

T16. Salgın Hastalıklar (COVİD 19)

T17. İlçe bazında güncel istatistiki bilgilere ulaşılamaması