ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Misyon & Vizyon

MİSYON

 •   Üyelerinin sorunlarını çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak verimli ve kaliteli hizmetler üretmek,
 •   Çorlu’nun sosyo-ekonomik kalkınması için üzerine düşeni sosyal sorumluluk bilinciyle yerine getirmek,
 •   Teknolojiyi ve yenilikleri takip ederek üyelerini geleceğe hazırlayacak  projeler ve hedefler belirleyip   ticaret ve üretimde katma değer sağlamak,
 •   Kanun ile verilmiş görevleri, Kamu adına, %100 (mutlak) üye memnuniyeti prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmektir.

 

VİZYON

Çorlu’nun kalkınmasında aktif rol oynayan, üyelerine dijital ortamda hizmet sunarak ticarete ve sanayiye yön veren bölgenin LİDER odası olmak.

60. Yıl MOTTO'muz

Yeni Nesil Dijital Çorlu TSO


Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

 

Çorlu TSO, Üyelerine hizmetlerinde kanun ve yönetmelikler çerçevesinde TS-EN-ISO 9001 ve TS ISO 10002 Yönetim Sistemleri’ni benimseyerek;

 

*Stratejik amaçlarımıza ulaşmak için planlanan hedeflere yönelik risk, fırsat ve kaynakları belirleyerek gerçekleşmesini ve izlenmesini,

*Yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerini ve Stratejik hedeflerini hızlı, doğru ve etkin biçimde gerçekleştirerek ve sürekli iyileştirilerek uygulamayı,

*Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilikleri takip etmeyi, üyelerimize en son teknoloji ile hizmet sunmayı ve sürekli üye memnuniyetini gözetmeyi,

*Tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket etmeyi,

*Personel Memnuniyetine önem vererek başarı ve takım çalışmasını teşvik ederek teknik alt yapı dahil uygun çalışma ortamı sağlamayı,

*Odanın ekonomik istikrarını, sürdürülebilir gelişmesini, KYS bilincini ve iyi yönetim uygulamalarının kurum içinde yerleşmesi için kurumsallaşma faaliyetlerini, standardizasyonunu ve personelini bu yönde eğitme politikalarını uygulamayı taahhüt eder.

Kurum Kültürü

KURUM KÜLTÜRÜ

 

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, tüm faaliyetlerinde kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini karşılamaya özen gösterir.

Odamız, benimsediği kurumsal değerler, kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile iletişim iklimini korumayı, geliştirmeyi ve hedef kitlelerinde oluşturduğu algıyı yönetmeyi önemser, izler ve uygulamalarına yansıtır.

Politika ve Değerler

MALİ POLİTİKASI
 • MALİ POLİTİKASI

  Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5174 sayılı Kanunun Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında; üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile kanunda belirtilen kuruluş amaçlarını ve kalite politikası kapsamında oluşturulan stratejik ana hedeflere ulaşmak ve alt hedefleri gerçekleştirmek üzere;

   

  *İhtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak riskin en az olduğu alanda değerlendirmek.

  * Muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru bilgi, zamanında bilgi sağlamak adına kurulan sisteme göre düzenli mali raporları ilgili ve yetkililere sunmak.

  * Oda mevcut kaynaklarını iç ve dış müşterisinin memnuniyetine yönelik kaliteli hizmet için en etkin biçimde kullanmak.

  * Oda mevcut kaynaklarını bulunduğu bölgedeki üretimi ve istihdamı destekleyici yönde kullanmak.

  * Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturmak ve etkin mali kontrol ortamı sağlamak.

  * Hesapları İnceleme Komisyonunun tespit ve önerileri doğrultusunda Yıllık Cari Bütçeyi hazırlamak ve Meclise sunmak.

  * Oda Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı stratejik hedefler kapsamında ki faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmek.

  * Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine göre mali faaliyet gösteren odanın; mali kaynaklarının yönetiminin izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamak.

  * Odanın sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, iştirak olarak ve fon alarak değerlendirmek.

  * Finans sektöründe araştırmalar sonucu kararlar alarak; Odanın finans kaynaklarının daha güçlü olmasını sağlamak.

  * TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde yasal yolları kullanarak; Odamız mevcut kaynaklarını artırmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

ÇORLU TSO İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Bilim ve teknolojik gelişime değer veren, ekip çalışmasını önemseyen, çevreye, topluma ve etik değerlere bağlı, iş sorumluluğuna ve kaliteli hizmet bilincinde olan ve çalışanlarının her birinin ayrı bir değer olduğunun benimsendiği Çorlu TSO insan kaynakları politikası şu şekildedir;

*İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

 

*Eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmak

 

*Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,

 

* Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,

 

* Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

 

*Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ödül uygulamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,

 

* Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,

 

* Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,

 

* Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İç Yönerge ve diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,

 

*Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapmadan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,

 

*Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirmek, güncellemek ve böylelikle dinamik bir yapıda tutarak sürekli gelişmesini sağlamak.

HABERLEŞME POLİTİKASI

HABERLEŞME POLİTİKASI

 

*Odanın; üyeleri, diğer dış müşteriler/paydaşlar ile şeffaflık anlayışına dayalı ve tutarlı, sıcak ilişkiler kurulmasını sağlamak ve kurulan bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

 

*Oda hizmetlerinin farkında olmayan, Oda'nın kurumsal gücünün farkında olmayan, Oda'nın ülkemiz için değerinin farkında olmayan kitleye de ulaşmak

 

*Kurum içinde ve dışında temasta bulunulan hedef kitle ile net, anlaşılır, etkili ve güvenli bir iletişim kurmak

 

*Odanın sunduğu hizmetleri; üyelerine, diğer dış müşterilerine/paydaşlarına ve halka en iyi şekilde aktaracak stratejik iletişim planları hazırlamak

 

*Oda'nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışmaları ve faaliyetlerini, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki imkânlardan yararlanarak hedef kitleye ulaştırmak; iletişim araçları konusunda, üyelere ve paydaşlara danışarak en etkin iletişim yöntemlerini belirlemek

 

*İletilecek mesajın içeriğine bağlı olarak, hedef kitleye görsel ve yazılı medya, kurumsal internet sayfası, elektronik posta, sms mesajı, faks, telefon, sosyal medya, posta, bina içi pano iletişim yöntemleri ile ulaşmak

 

*Faaliyetlerini, Oda'nın çeşitli konulardaki görüşlerini, üyelerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgileri, ticaret ve sanayi sektörlerinde meydana gelen ulusal ve uluslararası güncel meseleleri kapsayan yayın organı "Çorlu Ticaret ve Sanayi Gazetesi’ni" aylık olarak yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

 

*Oda'dan ve sektörden haberlerin yer aldığı aylık bültenler yayımlamak ve hedef kitlesine ulaştırmak

 

*Duyurular ve yayınları, Oda'nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlamak

 

*Kurumsal web sayfasının, Youtube Kanalının ve sosyal medya hesaplarının güncel ve üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesini sağlamak

 

*Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda Oda'nın kutlama, mesaj, dilek ve temennilerini gazete ilanları, internet sayfası, youtube kanalı, elektronik posta, sms mesajı, sosyal medya yoluyla hedef kitleye ulaştırmak

 

*Odanın Yerel ve Ulusal Basın-Yayında (yazılı, sesli, görsel) yer alan haber arşivinin oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamak.

 

*Yerel ve Ulusal Basın-Yayın (yazılı, sesli, görsel) kuruluşlarıyla, şeffaflık anlayışına dayalı ilişkiler kurulmasını sağlamak ve bu ilişkilerin devamlılığını sağlamak.

 

*Etkin iletişim için, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı veri tabanını güncel tutmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

 

ÇORLU TSO' nun sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, bu varlıkların Odanın stratejilerine hizmet edecek şekilde yönetilmesini, müşteri ve üyelerinin memnuniyetini sağlayacak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi Bilgi Güvenliği Politikası olarak benimsemiştir.

Bu doğrultuda politikamızın esasları;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ÇORLU TSOnun bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak;

Gizlilik:               Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük:           Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişilebilirlik:    Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye  ulaşılabilirliğinin   gösterilmesi,              

 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek farkındalığı sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Kuruluna rapor etmek ve BGYS Kurulu tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

 

Çorlu TSO vizyon, misyon, ve politikaları doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası ile Odamızın varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, iç ve dış paydaşların güvenini kazanmayı ve sürekli iyileşmeyi amaçlıyoruz.

 

Bu amaç doğrultusunda;

 

 •   Varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanan, stratejik hedeflere uyumlu bir risk yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanmasını,
 •   Odamızın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin teşhisini,
 •   Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,
 •   Odamızın etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini,
 •   Hedeflerimiz üzerindeki belirsizlik etkisi olarak tanımladığımız risk ve fırsatlarımızı tüm süreçlerimizin bir parçası görerek etkin bir şekilde yönetilmesini,
 •   Gerekli faaliyet planlarının önceden oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesini,  
 •   Belli periyotlarda raporlamalar yapılmasını,
 •   Risk Komitesinin hazırladığı raporlar ile performans ölçümü yapılmasını,
 •   Etik ilkelere bağlı kalınmasını,
 •   Üst yönetimin gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,
 •   Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

 

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, kalite değerleri çerçevesinde, güvenilirlik, dürüstlük, liderlik, ilkelerine bağlı, üye odaklı yönetim anlayışı ile;

 

 •   Odamıza ulaşan şikayetlerin şeffaf, objektif, adil, hesap verilebilir ve gizlilikle ele alındığını,
 •   Müşterilerimizin şikayet, talep, başvuru ve önerilerini Odamıza kolaylıkla ve ücretsiz iletebildiğini,
 •   Kendimizi müşterinin yerine koyarak, empatik yaklaşım ile hizmetlerimizin verildiğini,
 •   Müşteri memnuniyetinin temelinde çalışanlarımızın olduğunu, aynı şikayetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirildiğini,
 •   Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümlerin sağlandığını,
 •   Müşterilerimize sunulan hizmetlerde en hızlı reaksiyon süresinin sunulduğunu,
 •   Şikayetlerin yasal şartlara, kanunlara, yönetmeliklere uygun, sürekli iyileştirmeler ile çözümlerinin sağlandığını,
 •   Şikayetlerin çözümündeki hassasiyetimizi sürekli geliştirildiğini, müşteri şikâyetlerini tüm makul olan çözüm yolları tükenene ya da müşteri memnuniyeti sağlanana kadar takip edildiğini,
 •   Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak Odamızın tüm üyeleri, çalışanları ve diğer paydaşlarına taahhüt ederiz.

SWOT (GZTF) Analizi

ÇORLU TSO 2018- 2021 KURUMSAL SWOT (GZTF) Analizi


GÜÇLÜ YÖNLER

1.        Üye sayısı itibariyle Bölgenin en büyük Ticaret ve Sanayi Odası olması.
2.        Demokratik yapının en iyi uygulandığı kayıtlı sivil toplum örgütü olması.
3.        İŞKUR Temsilcisinin, KOSGEB Tekirdağ / Çorlu  Müdürlüğünün, Türk Eximbank Şubesinin ve Arabuluculuk Merkezinin  Odamız çatısı altında bulunması.
4.        ISO 9001:2015 Toplam Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve 31000 Risk Yönetim Sistemine  sahip, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminde akredite olmuş (Mükemmel) A sınıfı bir oda olması.
5.        Prestijli ve itibarlı bir kurum olması .
6.        Odaya, üyelerine ve Çorlu’ya mükemmel hizmet verebilecek kapasiteye sahip Hizmet Binasının olması.
7.        Eğitimli, donanımlı, konuya vakıf, tecrübeli personel ve yöneticiler.
8.        Odamız bünyesinde Proje ve AR-GE Servisi bulunması ve servislerin  etkin çalışması.
9.        Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve özel sektör ile işbirliği içinde olması.
10.      Bölgesinde gelişime öncü olması.
11.      İlçede bulunan 4 adet OSB’de kurucu ortak olarak yer alması.
12.      Oda Yöneticilerinin TOBB bünyesindeki oluşumlarda yer almaları ve TOBB Başkanı ile ilişkilerinin güçlü olması.
13.      Eğitim,Toplantı ve organizasyonların profesyonelce gerçekleştirilmesi.
14.      Sosyal Medyanın aktif biçimde kullanılıyor olması.
15.      Yerel Fuarlar ve tanıtım organizasyonları yapmak için yeterli alanımızın olması.
16.      Üyelerimizin beklentilerine cevap verecek farklı konularda danışmanların görevlendirilmiş olması.
17.      Paydaşlarımız ile ilişkilerimizin güçlü olması.
18.      Odamızın  yerel basın ile ilişkilerinin güçlü olması.
19.      Güçlü iştiraklarımızın olması.
20.      Birbirleri ile Koordineli ve verimli çalışan Meslek Komiteleri, Meclis ve Yönetim Kurulunun olması

ZAYIF YÖNLER

1.        Üyelerimizin değişen iletişim bilgilerini iletmemeleri.
2.        Aidiyet olgusunun eksikliği, Oda Üyelik bilincinin zayıf olması.
3.        Üyelerimizin hizmetlerimizin oluşmasına sağladığı katkının yetersizliği.
4.        Meclis ve Yönetim Kurulunda bayan üyelerinin yeterli sayıda yer almaması.
5.        Tanıtıcı ve reklam faaliyetlerinde        yetersiz olmak.
6.        Odamızın gerçekleştirdiği eğitim, toplantı ve etkinlikler de katılımcı sayısının az olması.
7.        Hizmet Binamızda bulunan kiralık işletmelerin Odamıza bağlı olarak algılanması.
8.        Aynı Meslek Komitelerinde çok farklı NACE Kodlu Üye Olması Dolayısıyla Sektörel Temsilde yetersizlik
9.        Elektronik arşivleme sisteminin olmaması

FIRSATLAR

1.        Bölgenin Ticaret ve Sanayi üssü olması.
2.        Yerel güçlü bir kamuoyuna sahip olmak, Kurumlar arası Çorlu ortak Paydasında buluşmak.
3.        Coğrafi konum itibariyle iç ve dış cazibe merkezlerine yakınlık ve buna bağlı ulaşım imkanlarındaki katılımcı etki. (Jeopolitik Konumu).
4.        Uluslararası havaalanının varlığı ve limanlara yakınlığı.
5.        Çorlu’da mühendislik fakültesi ve MYO bulunması.  (Sanayi- Üniversite işbirliği imkanları).
6.        Avrupa Serbest Bölgesinin varlığı.
7.        Organize Sanayi Bölgelerinin varlığı ve ulusal/uluslararası yatırımcılara cazibe alanı olması.
8.        Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ve TRAGEP (Trakya Gelişim Projesinin) uygulamaya konması.
9.        Bölgemizin verimli topraklara sahip olması, seracılık, bahçecilik ve organik tarımın geliştirilmesi
10.      Üye yapısının ulusal ve uluslararası marka olmuş firmalardan oluşması
11.      Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve AB Fonları ile çeşitli finansman desteklerine ve kredi desteklerine ulaşılabilirlik.
12.      Çorlu İleri Teknoloji Üniversitesi’nin Kurulma çalışmaları.
13.      Çorlu TSO’nun TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu Koordinatör Odası olması.
14.      Havalimanının işlevselliğinin artırılması.
15.      Üyelerimizin AR-GE ve İnovasyon yapısının bulunması ve geliştirilebilir olması.
16.      İlimizin büyükşehir olması.
17.      Odanın ortağı olduğu TEKNOPARK ile birlikte teknoloji geliştirmede cazibe alanı yaratılması.
18.      Büyük ölçekli işletmelerin KOBİ'lerin geliştirilmesine yönelik sağlayacağı katkı.
19.      Küme çalışmaları için uygun zemin.
20.      E-devletin gelişiyor olması.
21.      Bölgenin ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte Konferans Salonumuzun olması.
22.      ISO 500 de bulunan çok sayıda firmanın Odamıza üye olması.

TEHDİTLER

1.          Bölgenin yoğun göç alması nedeni ile niteliksiz iş gücünün artması.
2.        Nüfus artışına bağlı güvenlik yetersizliği.
3.        Yer altı su kaynaklarının hızla tükenmesi.
4.        Deprem bölgesinde yer alması.
5.        Bölgedeki hızlı gelişme sonucunda ortaya çıkan çevre sorunları, çarpık kentleşme.
6.        Sanayi Kuruluşlarının Merkezlerinin İstanbul'da oluşu.
7.        Plansız girişimcilik.
8.        Tarım Arazilerinin sanayiye açılır olması.
9.        Odamız üyelerinin Nitelikli Ara Eleman ihtiyacı.
10.      Bölgedeki Aidiyet duygusunun zayıflığı.
11.      Atık bertaraf tesislerinin (yakma tesisleri) yakın çevrede olması.
12.      Enerjinin verimsiz kullanılması.
13.      Kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum örgütleriyle ortak paydada buluşamaması.
14.      KOBİ'lerin iş güvenliği yasasına hazırlıksız oluşu
15.      Bulunduğumuz bölge konumu itibari ile bazı teşviklerden faydalanılamaması.
16.      Hızlı tren hattının bölgemizden geçmemesi
17.      Ekonmideki hareketlilik
18.      İlçe statüsüyle idare edilemeyecek büyüklükte bir ilçe olması.
19.      Çorlu’da birden çok fakülteye sahip üniversitenin  bulunmaması.
20.      Bölgede milletvekilimizin olmaması