DEUTSCH ENGLISH

Tekİrdağ Genç Gİrİşİmcİler Kurulu

Tekirdağ Genç Girişimciler Kurulu
TOBB GGK Hakkında

TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur.

TOBB GGK’nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı’dır.

Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmek. GGK bunun yanısıra;

  • a) Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
  • b) GGK; eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da desteklemek,
  • c) Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirlemek ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirmek ve teşvik etmek,
  • d) Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek,
  • e) Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik etmek, çalışmaları ve projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlamak,
  • f) Konuların özelliklerine gore çalışma grupları kurmak amacıyla kurulmuştur.

Ayrıca TOBB bünyesinde kurulmuş olan GGK ile koordineli çalışacak İl Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimciliği geliştirme konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur.

Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Bugün itibariyle 70 ilimizde İl GGK oluşturulmuş olup, hedef tüm illerimizde bu oluşumun yaygınlaşmasını sağlamak ve illerdeki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmektir.BAŞARILI BİR İŞ PLANI HAZIRLAMA KLAVUZU

Başarılı bir iş planı hazırlama klavuzu için tıklayınız. DevamıHABERLER

TOBB Tekirdağ İl Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komite Üyeleri Belirlendi

25 Aralık 2014

 

TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcılarını Seçti

9 Ocak 2015

 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

26 Şubat 2015

 

TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu Ziyaretlerine Devam Ediyor

11 Haziran 2015

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu Ziyaretlerine Devam Ediyor

4 Kasım 2015

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu´ndan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi´ne Ziyaret

4 Kasım 2015

 

"Girişimci İş Fikri Geliştirme Kamu ve Özel Sektör Destekleri Paneli" Namık Kemal Üniversitesi´nde Gerçekleşti

4 Aralık 2015

 

TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu´ndan İsmail Güleroğlu´na Ziyaret

23 Aralık 2015

 

Genç Girişimciler Kurulu´ndan Ünal Baysan´a Ziyaret

28 Ocak 2016


Tekirdağ İl Genç Girişimciler İcra Kurulundan Kırklareli Ticaret Borsasına Ziyaret

14 Kasım 2016


Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi g3 Forum’a (Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu) İştirak Etti

25 Kasım 2016


TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi "Uluslararası Koçluk Eğitimi"ne katıldı

5 Ocak 2017


TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu´ndan TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi´ne Ziyaret

9 Şubat 2017


TOBB Tekirdağ İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komite Üyeleri´nden Odamız Yönetim Kurulu Başkanı´na ve Meclis Başkanı´na Ziyaret

11 Mayıs 2017


Genç Girişimcilerden Kadir Albayrak´a Ziyaret

8 Kasım 2017


Genç Girişimciler "G3 Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu"na İştirak Ettiler

16 Kasım 2017İl GGK Çalışma Esasları

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER

KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl

Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin kurulması, yönetim, teşkilat ve çalışmalarına

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Esaslar, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç

Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin oluşumu, görevleri, seçilme esasları ve toplantılarına

ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Esaslarda geçen;

a) TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

b) İl Kurulu: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunu,

c) İl İcra Komitesi: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesini,

d) Koordinatör: İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri

koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek

üzere görevlendirilen ticaret ve sanayi odası, sanayi odası, ticaret odası, deniz ticaret

odası veya ticaret borsasını,

e) Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik

Müdürlüğünü,

f) Genç Girişimcilik Sekreteri: Koordinatör tarafından, İl Kurulu ve İl İcra

Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere belirlenen personeli

ifade eder.

 

Koordinatörün belirlenmesi

MADDE 4 - (1) Her ilde, İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda

faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini

yürütmek üzere o ildeki Oda ve Borsaların çoğunluğunun mutabakatıyla bir koordinatör

seçilir. Bu mutabakat sağlanamadığı takdirde koordinatör, Birlik tarafından belirlenir.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde, Koordinatör görevi Birlik tarafından belirlenen

Oda/Borsaya doğrudan verilebileceği gibi bu görev mevcut Oda/Borsadan alınarak o İlin bir

başka Oda/Borsasına da verilebilir.

 (3) Koordinatör, İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere

personeli arasından bir kişiyi Genç Girişimcilik Sekreteri olarak görevlendirir ve

görevlendirilmiş olan kişiye ilişkin bilgileri Girişimcilik Müdürlüğüne bildirir.

(4) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi çalışmalarının yürütülebilmesi için yeterli fiziki

şartlara sahip bir mekan Koordinatör tarafından tahsis edilir.

 

İl Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 5 - (1) İl Kurulu; en fazla, o ildeki oda ve borsaların meclis üyesi toplam

sayısı kadar üyeden oluşturulur.

(2) İldeki her bir Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından, en fazla Oda/Borsanın kendi

Meclis üyesi sayısı kadar kişi İl Kurulu üyesi olarak belirlenir. Bu kişilere ilişkin gerekli

bilgiler Koordinatöre bildirilir.

(3) Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenen İl Kurulu üyeleri arasında yer alacak Meclis

üyelerinin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurulu üyesi toplam sayısının

yüzde onunu aşamaz. Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenecek İl Kurulu üyesi toplam

sayısının en az yüzde yirmisinin, kadın üyeler için kullanılması esastır.

(4) İl Kurul üyeliği başvuruları, Birlik tarafından belirlenen başvuru formu doldurularak

talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili Oda/Borsa'ya teslim edilmek suretiyle yapılır.

Teslim alınan başvuru formu ya da bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, bu

durum başvuru sahibine Oda/Borsa tarafından yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden

itibaren onbeş gün içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde bu başvuru geçersiz sayılır.

Üyelik başvuruları, Oda/Borsa yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak üyelik işlemi

Birlik tarafından talep edilen bilgilerin tamamının yine Birlikçe tespit edilen yöntemle ilgili

Oda/Borsa tarafından eksiksiz bir biçimde Girişimcilik Müdürlüğüne iletilmesi ile

tamamlanmış olur. Oda/Borsa Yönetim Kurulunca reddedilen başvurulara ilişkin gerekli bilgi

başvuru sahiplerine Oda/Borsa Genel Sekreterliği tarafından yazılı olarak iletilir.

5) İl Kurulunun toplam üye sayısı Birlik tarafından gerekli görüldüğü takdirde

artırılabilir. Bu durumda, ilgili ilin her bir Oda/Borsası tarafından belirlenecek üye sayısı da

Birlik tarafından yeniden belirlenir.

6) İl Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin;

a) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olması,

b) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu

üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

(7) O ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda

çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum

nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl __________Kurul üyesi olarak yaş sınırı

aranmaksızın belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı, o Oda/Borsa

tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

(8) İl Kurul üyesinin, üye olma yeterliliklerinden en az birini kaybetmesi ya da ardı

ardına yapılmış iki Kurul toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.

Koordinatör, ilgili Oda/Borsaya üyeliğin sona erdiğini yazılı olarak bildirir.

 (9) TOBB'un veya Kurulun itibarını zedeler nitelikte söylem ve/veya eylem içinde

bulunan üyelerin üyelikleri, o kişiyi üye olarak belirleyen Oda/Borsanın Yönetim Kurulu

kararıyla veya TOBB tarafından sonlandırılabilir. Üyeliği sonlandırılanlar, ilgili Oda/Borsa

tarafından Koordinatöre yazılı olarak bildirilir.

(10) İl Kurulu, genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına

yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma

görevini yürütür.

(11) İl Kurulu, yaptığı çalışmaları rapor halinde İl İcra Komitesine sunar.

 

İl Kurulu toplantıları

MADDE 6 - (1) İl Kurulu, yılda en az iki defa Koordinatör Oda/Borsa Başkanı ya da

görevlendireceği Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlığında toplanır.

(2) İl Kurulu toplantısı gündem, tarih, yer ve saati Koordinatör Oda/Borsa Başkanı

tarafından belirlenir. Toplantı davetleri İl Kurulu üyelerine Koordinatör Oda/Borsa Genel

Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yazılı olarak yapılır.

(3) İl Kurulu genel toplantı giderleri Koordinatör tarafından karşılanır.

(4) İl Kurulu toplantısında kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile

alınır.

(5) İl Kurulu toplantılarına ilişkin karar tutanakları, genç girişimcilik sekreterince

tutulur. Bu tutanaklar Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da görevlendireceği

yardımcısı tarafından imzalanarak toplantı tarihini izleyen ilk toplantısında İl İcra Komitesine

sunulur.

(6) İl Kurulu toplantıları Koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya Koordinatör

Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.

 

İl İcra Komitesinin oluşumu ve görevleri

MADDE 7 - (1) Onyedi üyeden oluşan İl İcra Komitesinin on üç asıl ve yedek üyesi,

Birlik tarafından İl Oda/Borsa meclis üyeleri toplam sayılarının içerisindeki paylar dikkate

alınarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde; her bir İlçeyi temsilen o İlçedeki

Oda/Borsalarca ortaklaşa belirlenen İl Kurul üyeleri ve İl merkezini temsilen İl merkezindeki

oda ve borsaların her birince ayrı ayrı belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından ve arasından

seçilir. İl Kurulu toplam üye sayısının onbeşin altında olduğu İllerde ise İl İcra Komitesi

benzer yöntemle belirlenen dağılımda yedi üyeden oluşturulur. İl İcra Komitesinde yer

alınabilmesi için, İl Oda/Borsaları veya İlçeler tarafından en az üç kişinin İl Kurul üyesi

olarak belirlenmesi esastır.

(2) İl İcra Komitesinin diğer iki asıl ve yedek üyesi, Koordinatör tarafından belirlenen İl

Kurul üyeleri tarafından ve arasından seçilir.

 (3) Birlik tarafından belirlenen tarihte seçimi tamamlamamış olan İl İcra Komitesinin

üyelik kontenjanları için, gerekli görülmesi halinde TOBB tarafından belirlenen üyeler atanır.

(4) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Koordinatör Oda/Borsa

Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir üye ile Koordinatör Oda/Borsa Genel

Sekreteri ya da görevlendireceği Yardımcısı ise İl İcra Komitesinin doğal üyesidir.

(5) İl İcra Komitesi seçimleri Oda/Borsaların genel organ seçimlerini takip eden doksan

gün içerisinde TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar doğrultusunda, yine TOBB

tarafından tespit edilen tarihte gerçekleştirilir. İcra Komitesinin görev süresi iki yıldır. Yeni

seçilen İl İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, eski İcra Komitesi görevine

devam eder.

(6) Görev süresi içerisinde kırk yaşından gün alan İl İcra Komitesi üyeleri, İl İcra

Komitesinin görev süresi sona erene kadar görevlerine devam ederler.

(7) İl İcra Komitesinin seçim usulüne ilişkin Usul ve Esaslar, Birlik Başkanının onayı

ile yürürlüğe girer.

(8) İl İcra Komitesi üyeliği için, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis

cezasına mahkûm olmamak şarttır. İl İcra Komitesi seçimlerine katılacak olan adaylar bu şartı

taşıdıklarını tevsik eden adli sicil belgelerini adaylık başvuru dilekçeleri ile birlikte seçimim

gerçekleştirileceği Oda/Borsa'ya ibraz etmek zorundadır. Bu süre içerisinde adli sicil

belgesini ibraz etmeyenler veya ibraz etmekle birlikte bu şartı taşımadıkları ilgili Oda/Borsa

tarafından tespit edilenler seçimlere katılamazlar. Seçildikten sonra bu şartı taşımadıkları

anlaşılanların icra komitesi üyeliği kendiliğinden sona erer.

(9) İl İcra Komitesi;

a) İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha

donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,

b) Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,

c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş

kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları

olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer

ve panel düzenleme,

d) İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,

e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD'ler

hazırlama,

f) Birlik tarafından hazırlanmış olan genç girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve

olanakları güncel olarak sunan internet portalında, İl İcra Komitesine ilişkin yer alan

bölümün güncellenmesini sağlama,

g) İldeki genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,

h) Koçluk sistemi geliştirerek İldeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler

tarafından belli sürelerde destek sağlama,

i) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına

yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve

teşvik etme,

j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,

k) Yurt içinde ve yurt dışında genç girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idari ve yasal

düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,

l) TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların

İl sathında uygulanmasını sağlama,

konularında, İl Oda/Borsaları tarafından görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda

koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek görevleri yerine getirir.

 

İl İcra Komitesinin Başkan ve sekreteryası

MADDE 8 - (1) İl İcra Komitesi, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan

Yardımcısı seçer.

(2) Başkan ve Başkan yardımcılığı seçimleri aynı toplantıda ayrı ayrı yapılır. Başkan ve

Başkan Yardımcılarının her birinin ayrı oda veya borsalar tarafından belirlenmiş İl Kurul

üyeleri arasından seçilmesi esastır.

(3) İl İcra Komitesinin, sekreteryası genç girişimcilik sekreteri tarafından yürütülür.

 

İl İcra Komitesi üyeleri

MADDE 9 - (1) İl İcra Komitesi üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini

kaybetmesi ya da bir faaliyet yılı içerisinde yapılan İcra Komitesinin toplam dört toplantısına

katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.

(2) Üyeliği sona erenler, Koordinatör tarafından ilgili Oda/Borsaya ve Birliğe yazılı

olarak bildirilir.

(3) İl İcra Komitesinin, İl Kurul üyeleri tarafından seçilen üyelerinden herhangi birinin

İl Kurul üyeliğinin sona ermesi halinde, yedek üyeler sırasıyla, üyeliği sona eren kişinin görev

süresini tamamlamak üzere göreve çağrılır.

(4) İl İcra Komitesinin boşalan üyeliği için geriye yedek üye kalmaması halinde, söz

konusu üyelik için üyeliğin boşalmasının öğrenildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde

bu Esaslarda belirtilmiş olan şekilde üyelik seçimi gerçekleştirilerek sonucu Koordinatöre

yazılı olarak bildirilir. Her ne sebeple olursa olsun bu bildirimin belirtilen sürede yapılmaması

halinde, boş üyelik kontenjanına TOBB tarafından üye atanır.

(5) İl İcra Komitesi Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından birinin görevinin sona

ermesi halinde ise, İl İcra Komitesi ilk toplantısında, toplantıya katılan üyeler arasından

Başkan ve/veya Başkan Yardımcısını seçer.

 

İl İcra Komitesi toplantıları

MADDE 10 - (1) İl İcra Komitesi, en az ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi,

günü ve saati doğal üyelerin de uygun görüşü alınarak Komite Başkanı tarafından belirlenir.

Toplantı davetleri Koordinatör Genel Sekreteri tarafından yazılı olarak yapılır.

(2) İl İcra Komitesi üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile

gündeme ek madde ilave edilebilir.

(3) İl İcra Komitesi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda

kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.

(4) Koordinatör Oda/Borsaya maddi yükümlülükler getiren hususlara ilişkin karar

alınabilmesi ancak İl İcra Komitesinin doğal üyelerinin olumlu görüşüne bağlıdır.

(5) İl İcra Komitesi toplantılarına ilişkin karar tutanakları genç girişimcilik sekreteri

tarafından tutulur.

(6) İl İcra Komitesi toplantıları Koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya koordinatör

Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.

(7) İl İcra Komitesinin genel toplantı giderleri Koordinatör Oda/Borsa tarafından

karşılanır.

 

İl İcra Komitesi kararlarının icrası

MADDE 11 - (1) İl İcra Komitesince alınan kararlar Oda/Borsa Başkanının onayı ile

Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliği koordinasyonunda yerine getirilir.

(2) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, maddi destek

talep edilebilir. Bu talep, ilgili Oda/Borsalar tarafından maddi imkanlar ölçüsünde yerine

getirilir. Bu faaliyetlere ilişkin masrafların karşılanabilmesini teminen, Koordinatör

Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, sponsorluk alınabilir. Sponsorluğa

ilişkin gerekli iş ve işlemler Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliğince yürütülür.

 

İl İcra Komitesi faaliyetleri

MADDE 12 - (1) İl İcra Komitesi Başkanı ya da üyeleri tarafından, Komitedeki

görevleri kapsamında iştirak edilecek etkinlikler veya gerçekleştirilecek ziyaretler ile görsel

ya da yazılı medyanın röportaj ve mülakat talepleri konusunda Koordinatör Oda/Borsa

Başkanı İl İcra Komitesi doğal üyeleri kanalıyla bilgilendirilir.

(2) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi üyelerine ilişkin Birlik tarafından talep edilen bütün

bilgiler ile İl İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler Girişimcilik

Müdürlüğü tarafından istenilen biçimde ve süre içerisinde Koordinatör tarafından Girişimcilik

Müdürlüğüne intikal ettirilir.

(3) "Girişimcilik" veya "Genç Girişimciler" konusunda bizzat Oda/Borsa veya İl İcra

Komitesi tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonlar ile bu organizasyonlara davet

edilmesi Oda/Borsa tarafından öngörülen TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyeleri konusunda

Girişimcilik Müdürlüğü, söz konusu organizasyonların planlanması safhasında, o İlin

Koordinatörü tarafından yazılı olarak bilgilendirilir.

 

Çalışma Grupları

MADDE 13 - (1) İl İcra Komitesi, gerekli gördüğü konu başlıkları konusunda çalışma

yapılması için daimi veya geçici çalışma grupları oluşturulmasını önerebilir.

(2) Çalışma gruplarında görev alacak kişiler İl İcra Komitesince aday gösterilen kişiler

de dikkate alınarak Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Çalışma grubu üyelerinin belirlenmesinde kişilerin konuya ilişkin deneyimleri dikkate alınır.

Bu kişilerde yaş sınırı aranmaz.

(3) Çalışma grupları, söz konusu grupta görev alan kişiler arasından bir sorumlu seçer.

Seçilen çalışma grubu sorumluları, İl İcra Komitesi toplantılarına gözlemci olarak

katılabilirler.

Fesih

MADDE 14 - (1) Görev sürelerinin sona ermesini beklemeksizin, bu Esaslarda

sıralanan görevlerini etkin bir biçimde yerine getiremediğine kanaat getirilmesi halinde İl İcra

Komitesi veya çalışma grupları Birlik tarafından fesih edilebilir. Fesih edilen İl İcra

Komitesinin yerine yenisi bu Esaslarda belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden

oluşturulur. Yeniden oluşturulan İl İcra Komitesi, fesih edilen Komitenin görev süresini

tamamlar.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme

MADDE 15 - (1) Birlik Yönetim Kurulunun 21/10/2010 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile

07/04/2011 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan "TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB

İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları" yürürlükten

kaldırılmıştır.

 

İl İcra Komitesi Başkanlığı

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan İl

Kurulu üyeleri ile İl İcra Komitesi Başkan ve üyeleri, yapılacak ilk seçimlere kadar görevine

devam eder.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten

itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Esaslar hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.

BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON 0850 305 59 59
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.