ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE
YENİ KAYIT İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-Şahıs Kayıtlarında İstenen Evraklar;
 • Ticaret Sicil Müdürlüğünden düzenlenen imza onay belgesi. (3 adet)Belgenin düzenlenebilmesi için kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti(2 adet asıl) ,
 • İkametgah belgesi (2 adet asıl) ,
 • Vergi Dairesi mükellefiyet yazısı ,
 • 4 adet fotoğraf ,
 • Ustalık belgesi fotokopisi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Hakiki Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

4 SAAT
2-Limited Şirket Kuruluş İşlemlerinde İstenen Evraklar;
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil için dilekçe,
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe,
 • Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, şirket ortaklarının  nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte müdürlüğümüze imza için gelmeleri gerekmektedir. Anasözleşmenin  vekaleten imzalanması durumunda kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekaletnamenin Müdürlümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.
 • Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti ve ikametgah belgesi 2 adet,
 • Yabancı ortak var ise yabancı ortakların noter onaylı pasaport sureti,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi ( 3 adet ),
 • Taahhütname yetkili tarafından imzalanmış
 • Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onay yazısı ( serbest bölgede is
 • Yetkililerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi (3 adet)
 • Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 • Şirkete ait imza sirkülerinin aslı (tescilden sonra)
 • Ortakların ve yetkilinin nüfus cüzdan fotokopileri
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

4 SAAT
3-Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerinde İstenen Evraklar;
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil için dilekçe,
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe,
 • Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, şirket ortaklarının  nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte müdürlüğümüze imza için gelmeleri gerekmektedir. Anasözleşmenin  vekaleten imzalanması durumunda kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekaletnamenin Müdürlümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.
 • Kurucuların ve yetkililerin fotoğraflı nüfus sureti ve ikametgah belgesi 2 adet,
 • Yabancı ortak var ise yabancı ortakların noter onaylı pasaport sureti,tüzel kişi ise tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı faaliyet belgesi aslı veya noter onaylı tercümesi ( 3 adet ),
 • Taahhütname yetkili tarafından imzalanmış
 • Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölge Müdürlüğü’nün onay yazısı ( serbest bölgede is
 • Yetkililerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi (3 adet)
 • Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 • Şirkete ait imza sirkülerinin aslı (tescilden sonra)>
 • Ortakların ve yetkilinin nüfus cüzdan fotokopileri
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

4 SAAT
4-Şube Tescilinde Gerekli olan evraklar:
 • Taahhütname
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil için dilekçe
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçesi
 • Limited (ortaklar),Anonim Şirketten (yönetim kurulu karar( 3 adet)
 • Kararda şubenin ünvanı,adresi,şube yetkilisinin adı-soyadı,şubeye ayrılan sermaye,şubenin Çorlu Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil ve ilanının kararda geçmesi gerekli
 • İmza yetkilisinin fotoğraflı nüfus ikametgah sureti ve şube adına düzenlenmiş imza beyanı (2 adet)
 •  Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri  ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)
 • Yetkilinin 3 adet fotoğrafı
 • Şirkete ait imza sirkülerinin aslı tescilden sonra
 • Yetkilinin nüfus cüzdan fotokopisi
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

4 SAAT
5-Limited Şirketi Çorlu'ya Merkez Nakli için Gerekli Evraklar:
 • Çorlu Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescil için dilekçe
 • Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanacak)
 • Ortaklar Kurulu Kararı (4 adet) noter tasdikli (nakil ile ilgil)
 • Son ortakların nüfus ikametgah suretleri (2 adet) fotoğraflı
 •  Şirket yetkililerinin  şirket unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri  ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)
 • Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu'ndan alınacak Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 111.maddesine göre belge
 • Yetkiliye ait 3 adet fotoğraf
 • Ortakların ve yetkililerin nüfus cüzdan fotokopileri
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

4 SAAT
6-Merkezi Başka bir Sicilin görev alanında bulunan Anonim Şirketin Çorlu'ya merkez nakli:
 • Dilekçe (şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Bakanlık iznine tabi olmayan Anonim Şirketlerde:Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter tasdikli (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli,toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (5 nüsha)
 • Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde;Genel Kurul tutanağı (3 nüsha)
 • Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni (2 nüsha)
 • Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 • Hazirun cetveli
 • Genel Kurulun ekinde hazırlanan tüm evraklardan 1’er adet asıl
 • Eski Sicil Memurluğu'ndan Sicil Tüzüğü'nün 111.maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 • Ortakların fotoğraflı nüfus cüzdan sureti ve ikametgah sureti (2 nüsha asıl)
 • Şirket yetkililerinin  şirket unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri  ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 • Şirket yetkilisinin 3 adet fotoğrafı
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

4 SAAT
7- Yabancı Uyruklu bir Şirketin Türkiye Çorlu Şubesinin Tescili:
 • 30 Kasım 1330 tarihli ecnebi anonim ve sermayesi eshama ve münkasim şirketler Kanununa göre yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye Çorlu Şubesi'nin kuruluşu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınması gerekmektedir.
 • Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı,vekaletin aslı ve onaylı sureti eklenmelidir)
 • 3 sayfadan oluşan Kuruluş Bildirim Formu (ilgili yerler doldurulup yetkili tarafından imzalanmalıdır 5 nüsha)
 • Türkiye vekili için düzenlenen noter onaylı 3 nüsha vekaletname sureti
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı 2 nüsha müzeyyel beyanname 3 nüsha ilanı
 • Şube yetkilisi T.C.uyruklu ise fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti,ikametgah belgesi (2 adet) (Nüfus suretlerinde T.C.Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C.kimlik dökümü yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş Noter onaylı pasaport sureti (2 adet) ve vergi numarası dökümü
 • Şube temsilcisinin şube ünvanı ile düzenlenen imza beyannamesi (2 adet) Lahey devletler özel hukuku konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostil şerhini içeren) Türk Konsolosluğu'ndan onaylı
 • Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalı)
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na kayıt için dilekçe
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

4 SAAT
8- Kooperatif Kuruluşundan istenen evraklar:
 • Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı,ekindeki evrak dökümünü içermelidir, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.
 • İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış anasözleşme kitapçığı (3 adet)
 • Bakanlık izin yazısı
 • Kurucuların fotoğraflı nüfus suretleri ve ikametgah belgeleri (noter veya muhtar onaylı 2 nüsha)
 • Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, şirket ortaklarının  nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte müdürlüğümüze imza için gelmeleri gerekmektedir. Anasözleşmenin  vekaleten imzalanması durumunda kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekaletnamenin Müdürlümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.
 • Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır)
 • Yetkililerin 3 adet fotoğrafı.
 • Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na kayıt için dilekçe.
 • Hükmi Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi

4 SAAT

 • Ticaret Sicil Müdürlüğünden düzenlenen imza onay belgesi. (3 adet)Belgenin düzenlenebilmesi için kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti(2 adet asıl) ,
 • İkametgah belgesi (2 adet asıl) ,
 • Vergi Dairesi mükellefiyet yazısı ,
 • 4 adet fotoğraf ,
 • Ustalık belgesi fotokopisi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
Hakiki Şahıslara Ait Kayıt Beyannamesi
TERKİN İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-LİMİTED ŞİRKET:
 • Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı 3 nüsha)
 • İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır) Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu T.T.K.nun 347.maddesi gereğince alacakları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir. Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "saklanması zorunlu  defterler için TTK. 68. maddeye göre işlem yapacaktır."ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
 • Ortakların/Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
 • Şirket ortaklarına ait sigortalı işten ayrılış bildirgesi (her ortak için 2'şer nüsha)f) Kapanış bilançosuna ait damga vergisi makbuzu aslı.
4 SAAT
2-ANONİM ŞİRKET:
 • Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Genel Kurul Toplantı Kararı ( 2 nüsha)
 • Hazirun cetveli
 • Bakanlık temsilcisi atama yazısı
 • İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş mal beyanı (2 nüsha şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır) Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.Tasfiye Bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul  T.T.K.nun 347.maddesi gereğince alacakları 3.defa davetten itibaren 1 yıl geçmedikçe toplanamaz. Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alanacak ise "saklanması zorunlu  defterler için TTK. 68. maddeye göre işlem yapacaktır."ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
 • Ortakların/Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.e)Şirket ortaklarına ait sigortalı işten ayrılış bildirgesi (her ortak için 2'şer nüsha)
 • Kapanış bilançosuna ait damga vergisi makbuzu aslı.
4 SAAT
3-HAKİKİ ŞAHIS:
 • Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe
 • Ticaret ve Sanayi Odasına dilekçe
 • Vergi Dairesi Mükellefiyet terk yazısı.
4 SAAT
SİGORTA ACENTELERİ LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1-Sigorta Acentelerinin Levhaya Kayıt İşlemlerinde istenen evraklar:
 • Gerçek kişi sigorta acenteleri
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
 • İkametgah belgesi (ev adresi)
 • Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • İflas Konkordato belgesi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • En son mezun olunan okul diploma sureti
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi
 • Mal Varlığı Beyanı
 • Taahhütname(Ek-1 ve Ek-2)
 • Bilgi formu Ek-3
 • (Tanzim edilmişse) Mesleki Sorumluluk Sigortası Sureti
 • (Yabancı Dil biliniyorsa) Yabancı Dil Belgesi
 • (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa) sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti
 • Telefon/e-posta vb.bilgiler için beyan 
2 GÜN
2-Gerçek kişi sigorta acentesi teknik personeli için istenen  evraklar:
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti
 • İkametgah belgesi(ev adresi)
 • Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi
 • İflas/Konkordato beyanı
 • Diploma sureti
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • SSK kaydı
2 GÜN
3-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri için İstenen Belgeler:
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret Sicili Tasdiknamesi
 • Şirket anasözleşmesi
 • Vergi Levhası sureti
 • İflas Konkordato yazısı
 • Taahhütname(Ek-1 ve Ek-2)
 • Bilgi Formu (Ek-3)
 • (Tanzim Edilmişse)Mesleki Sorumluluk Sigortası sureti
 • (Sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapılmışsa)sigorta şirketi ile yapılan sözleşme sureti
 • Telefon/e-posta vb.bilgiler için beyan
2 GÜN
4-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Yetkilileri için İstenen Belgeler:
 • İkametgah Belgesi (ev adresi)
 • Vukuatlı Nüfus Cüzdanı sureti
 • Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • İflas/Konkordato yazısı
 • En Son mezun olunan okul diploma sureti
 • Taahhütname(Ek-1)
 • Bilgi Forumu (Ek-3)
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • SSK kaydı 
2 GÜN
5-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Müdürü için İstenen Belgeler:
 • Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah belgesi (ev adresi)
 • Arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • İflas/Konkordato Beyanı
 • En son mezun olunan okul diploma sureti
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • SSK kaydı
 • Taahhütname Ek-1
 • Bilgi Formu Ek-3
 • (Yabancı Dil Biliniyorsa) Yabancı Dil Belgesi
 • Cep telefonu numarası 
2 GÜN
6-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Teknik Personeli İçin İstenen Belgeler:
 • Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah Belgesi(ev adresi)
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • flas/Konkordato Beyanı
 • En mezun olunan okul diploma sureti
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • SSK kaydı
2 GÜN
7-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Şubeleri için istenen belgeler:
 • Ticaret Sicil Gazetesi
2 GÜN
8-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Gerçek Kişi Ortakları için İstenen Belgeler:
 • Vukuatlı  Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi
 • İflas/Konkordato Beyanı
 • Taahhütname Ek-1
 • Bilgi Formu Ek-3
2 GÜN
9-Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri Tüzeş Kişi Ortakları için İstenen Belgeler:
 • İflas/Konkordato Belgesi
 • Taahhütname Ek-1
 • Bilgi Formu Ek-3
2 GÜN

Dosyalar ve Ekler için Tıklayınız

İŞ MAKİNASI TESCİL İŞLEMLERİ
İSTENEN BELGELERTAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
(1) İş makinesinin tescil edilmesi için;
 • Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.
 • İş makinesi sahiplik belgesi;
  • Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş
   beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
  • İkinci el araçlar için noter satış senedi.
  • Veraset ilamı.
  • Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez. İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.
 • Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa (EK-2)’te belirtilen Form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.
 • Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar alınarak dosyasında muhafaza edilir.

TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER-2 

İkinci el olup da fatura ile satışı yapılan iş makinelerinin tescili için mahkemelerden alınacak sahiplik belgelerinde: Karar ekinde yapılan tespit raporunda, iş makinesinin başvuru sahibine ait olduğunun net bir şekilde yer alması gerekmektedir. Aksi halde yapılan işlem tespit işlemidir ve biz bunu sahiplik belgesi olarak kabul edemeyiz.

İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir. Trafiğe kayıtlı bir aracın tadilatla üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmesi durumunda 14.07.2010 tarihli ve 18781 sayılı yazımızla tarafınıza iletilmiş olan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 02.07.2010 tarihli ve 6218-120249 sayılı yazısı kapsamında hareket edilmesi
 gerekmektedir.

İş Makinesi Tescil Belgesinin Kaybedilmesiİş Makinesi Tescil Belgesinin kaybedilmesi durumunda mahalli gazeteye verilmiş zayi ilanı ve dilekçe talep ediyoruz. Noter satışı yapıldıktan sonra belgenin kaybedilmesi durumunda da aynı yöntemi takip ediyoruz. İlanı yeni sahibinin vermesi gerekmektedir.

1 GÜN
2-İş makinelerinin satış ve devirlerinde aşağıda gösterilen esas ve usuller uygulanır.
 • Satış ve devirlerin noterce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Noterce yapılan satış ve devirlerde;
 • Satış ve devirlerde tescil belgesinin ilgili bölümüne, satış ve devir tarihi yazılarak tasdik edilir.
 • Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noter tarafından siciline işlenmek üzere, işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili odaya bildirilir. Bu bildirme, tanzim edilen senedin bir örneğinin aracın kayıtlı olduğu odaya gönderilmesi suretiyle yapılır. Gönderme işlemi posta ile yapılabileceği gibi, doğrudan odaya iletilmek suretiyle de yapılabilir.
 • Noter tarafından gönderilen bu belgeler aracın tescil dosyasına konulur.
 • Tescilli iş makinelerini noter senedi ile satın veya devir alanlar, odaya müracaat ederek,araçlarını 1 ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadır
 • Bilgisayar programının ilgili bölümüne sahip değişikliği işlenerek, yeni sahibi adına tescili yapılır.
 • Önceki tescil kuruluşunca verilmiş olan tescil belgesi; iptal edildiğine dair kaşe vurularak muhafaza edilir.
 • Müracaat noterce verilmiş satış veya devir senedi sahiplik belgesi olarak ibraz edilir.
 • Varsa araca ait sefer görev emri pusulası yeni sahibine tebliğ edilir.
 • İş makinesi satın alacaklar, iş makinesinin satışına dair hukuki bir ilişiğinin mevcut olup olmadığını  dilekçe,telefon veya mail ile odadan öğrenebilirler.
1 GÜN
HİZMETLER