ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Yeni Kuruluş Ve Tescil İşlemleri Hakkında 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle İlgili Uygulama Değişiklikleri

4 Nisan 2018

                                                                                                                     Tarih     :04/04/2018

                                                                                                                     Sayı       :4114

SAYIN ÜYEMİZ

MADDE 40- (2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne  verir. Tacir, tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kişilerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilir. İmza beyanı herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilir.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

 

Gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacirlerin yetkileri için ticaret sicili müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunlu olan imza beyannameleri de anılan müdürlüklerde yetkilendirilen personelin huzurunda düzenlenebilecektir. Buna göre kişiler mersis başvurusunu yaptıktan sonra talep numarası ile herhangi bir ticaret sicili müdürlüğüne şahsen başvuru yapmak sureti ile imza beyannamelerini düzenletebilirler.

Müdürlüğe imza beyannamesi verilebilmesi için,Mersis üzerinden şirketin kuruluş veya ticari işletme açılış başvurusunun onaya gönderilmiş olması gerekmektedir.

 

-          Kişinin, okur-yazar olmaması durumunda,mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle imza attırılabilir.

-          Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda yeminli bir tercüman bulundurulması zorunludur. Bu tercüman müracaat eden kişi tarafından temin edilir.

-          Kişinin sağır,dilsiz veya görme engelli olup da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde; sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın,görme engelliler için iki tanığın huzurda bulunması gerekir. Tanıklar müracaat eden kişi tarafından temin edilir.

 

Şirket sözleşmesinin müdür veya müdür yardımcısı yahut yetkilendirilmiş personel huzurunda vekaleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda,kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekaletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyannamesi verilmez. Vekaletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.

 

MADDE 64- (3) Yevmiye defterinin kapanış onayı,izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar,yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hallerde noter,ticaret sicili tasdiknamesi aramak zorundadır. Ancak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.   Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter veya ticaret sicili müdürlüğü onayı aranmaz.

 

Müdürlüğümüze sunulan defterler tarafınızdan numaralandırılmış şekilde getirilmelidir.

 

MADDE 575- (1) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şarttır. Şirketin kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kağıtlardan değerli kağıt bedeli alınmaz.

 

MADDE 585-(1) Şirket,kurucularının, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi,ödeme yeri,ifa borcu,ifa etmemenin sonuöları,bedelleri tamamen ödenmemiş payların devri hususlarında bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirket bakımından uygulanmaz. 588 inci maddenin birinci fıkra hükümleri saklıdır.

Limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

Limited şirketler ile kooperatiflerin kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılmakta olup, kurucular şirket sözleşmesini ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalayacaktır.

Anonim ve limited şirketler ile kooperatifler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin kuruluştaki açılış onayları yalnızca ticaret sicili müdürlüklerinde yerine getirilecek olup, söz konusu şirketlerin kuruluşunda defter tasdiki için noterlere gitme zorunluluğu kaldırılmaktadır.

 

5510 sayılı kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimler ve “E-BİLDİRGE İŞLEM YETKİLİSİ”ne ilişkin bilgiler mersis üzerinden elektronik ortamda anılan kuruma elektronik ortamda iletilecektir. Bunun için Müdürlüğümüze Ek’te bulunan evrakları iletmeniz gerekmektedir. şirket kuruluş aşamasında şifre tanımı şirket yetkilisinden başka birine tanımlanacaksa  Sosyal Güvenlik Kurumu için hazırlanan vekaleti de müdürlüğümüze ibraz etmeniz gerekmektedir. Tescile gelen firmalardan “SGK İşlem Yetkilisi Vekaletnameleri” alınarak sicil dosyalarında saklanacaktır.Bu bilgi girişi yapılmayan başvurular onaya gönderilemeyecektir. Alınan veriler web servisleri ile SGK’ya gönderilecektir.

 

 

Ortaklar dışından yetkili olarak atananlar için zorunlu olarak imza beyanı tanzim edilecektir.

 

19.12.2012 tarihli ve 28502 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ticari defterler ve onay zamanı madde 13 kapsamındaki fiziki ortamda olan tutulacak ticari defterler;

Yevmiye defteri

Envanter defteri

Defteri kebir

Genel kurul toplantı ve müzakere defteri

Yönetim kurulu karar defteri

Pay defteri

Damga vergisi defteri

Açılış onayları TSM’lerde yapılacaktır.

 

Kooperatif genel kurullarında seçim yapıldığında görev taksimi ile ilgili yönetim kurulu kararının notere tasdik ettirilmesine gerek kalmamış olup ıslak imzalarını ihtiva eden yönetim kurulu kararının müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter