ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Mesleki Egitimde Is Saglıgı ve Güvenligi

9 Şubat 2024
SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 07.02.2024 tarih ve 96136103 sayılı yazısı,

Ilgi : a) 6331 sayılı Is Saglıgı ve Güvenligi Kanunu.
b) 3308 sayılı Mesleki Egitim Kanunu.
c) 4857 sayılı Is Kanunu.
ç) Millî Egitim Bakanlıgı Ortaögretim Kurumları Yönetmeligi.
d) Is Saglıgı ve Güvenligi Hizmetleri Yönetmeligi.
e) Is Saglıgı ve Güvenligi Kurulları Hakkında Yönetmelik.
f) Is Saglıgı ve Güvenligi Risk Degerlendirmesi Yönetmeligi.
g) Is Ekipmanlarının Kullanımında Saglık ve Güvenlik Sartları Yönetmeligi.
g) Is Güvenligi Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Egitimleri Hakkında Yönetmelik.
h) Çalısanların Is Saglıgı ve Güvenligi Egitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.
ı) 2014/16 sayılı Is Saglıgı ve Güvenligi Genelgesi.
i) 2018/10 sayılı Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Genelgesi.
J) Bakanlıgımız Mesleki ve Teknik Egitim Genel Müdürlügü'nün 02.02.2024 tarih ve 95718711
sayılı (2024/36) nolu Genelgesi Bakanlıgımız Mesleki ve Teknik Egitim Genel Müdürlügü'nün 02.02.2024 tarih ve 95718711 sayılı (2024/36) nolu ilgi (j) Genelgesi geregi, mesleki ve teknik ortaögretim kurumlarında ögrenim görmekte olan ögrencilerin isletmelerde mesleki egitim ve staj çalısmaları ile meslek alan/dal derslerinin egitiminin yapıldıgı atölye ve laboratuvarlarda is saglıgı ve güvenligi ile ilgili is ve islemler Ilgi (a-b-c) Kanunlar, Ilgi (ç-d-e-f-g-g-h) Yönetmelikler, Ilgi (ı-i) Genelgeler ve ilgili diger mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu dogrultuda meslekî egitim süreci içerisinde is saglıgı ve güvenligine iliskin tedbirlerin alınması amacıyla asagıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmustur. 2024 yılına mahsus olmak üzere Subat ve Mart aylarında, sonraki yıllarda ise çalısma takvimi esas alınarak agustos ayı sonuna kadar yapılacak ilgili tüm toplantılarda is saglıgı ve güvenligi konuları gündeme
alınacaktır.
Mesleki ve teknik ortaögretim kurumlarındaki yönetici, ögretmen ve diger personel ile ögrenci ve velilerinin yanı sıra isbirligi içerisinde faaliyetlerin yürütüldügü ilgili tarafların katılımı, katkı ve destegiyle is saglıgı ve güvenligi konusunda farkındalıkların artırılması ve yapılacak çalısmalarla yüksek hassasiyet
gösterilmesi saglanacaktır. Ilgi (b) Kanunun 41 inci maddesi kapsamında Bakanlıgımıza baglı egitim kurumlarının dısında kamu ve özel kurum ve kuruluslarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların egitimi ile isletmelerde yapılan mesleki egitim, ögrencilerin bu egitiminden sorumlu isletmelerin baglı oldugu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımıyla ögrencilerin egitim aldıgı isletmelerde bakanlık müfettisleri veya egitim müfettislerince egitimin müfredata ve ilgili mevzuata uygunlugu konusunda denetimler yapılacaktır.

Buna göre;

1- Valiligimizce;

a) Il istihdam ve mesleki egitim kurulu, is saglıgı ve güvenligi acil gündemiyle valinin baskanlıgında ve ilgili tüm tarafların eksiksiz katılımı ile 2024 yılı Subat ayı sonuna kadar toplanması,

b) Isletmelerin Ilgi (a) Kanun hükümlerine göre is saglıgı ve güvenligi tedbirlerini alması ve Valiligimizce takibinin yapılması,

c) Isletmelerin, is saglıgı ve güvenligine iliskin alınan tedbirlerle ilgili raporlarını 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar il istihdam ve mesleki egitim kuruluna teslim etmesi, sonraki yıllarda ise bu islemlerin agustos ayı sonuna kadar tamamlaması,

ç) Ilgi (b) Kanunun 41 inci maddesi kapsamında müfettislerce yapılan denetim sonucu hazırlanan raporların valiligimizce degerlendirilmesi,

d) Mesleki ve teknik ortaögretim kurumlarında 2024 yılı Mart ayında, sonraki yıllarda ise agustos ayında yapılacak toplantılara sektör ve isletme temsilcilerinin katılımının saglanması,

2- Il/Ilçe Millî Egitim Müdürlüklerince;

a) Isletme belirleme komisyonlarınca isletmelerde meslekî egitim ve staj yapılması uygun görülen isletmelerin, Ilgi (a-b) Kanunlara göre yükümlülüklerini yerine getirmesi yönüyle 2024 yılı Subat ayı içerisinde Ilgi (ç) Yönetmeligin ‘Isletmelerin Bildirilmesi, Isletme Belirleme Komisyonlarının Kurulus ve Görevleri ile

Sözlesme’ baslıklı dördüncü bölümünde yer alan hükümler ile isletme sartlarındaki degisiklikler ve gelismeler dogrultusunda il/ilçe millî egitim müdürlüklerinde görevli is saglıgı ve güvenligi uzmanlarının da katılımıyla söz konusu komisyonca yeniden degerlendirilmesi, uygun görülmeyen isletmelerle ilgili olarak sözlesmelerin feshine iliskin görüsün meslekî ve teknik ortaögretim kurumlarına bildirilmesi,

b) Isletmelerde meslekî egitim ve staj yapılması uygun görülmeyen isletmelere sartlarını iyilestirmedigi sürece ögrenci yerlestirilmemesi,

c) Il/ilçe millî egitim müdürlüklerinde görevli is saglıgı ve güvenligi uzmanları tarafından atölye ve laboratuvar ögretmenlerine alanlarına özel risk degerlendirme egitiminin 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar verilmesi,

3- Mesleki ve teknik ortaögretim kurumlarınca;

a) Il/Ilçe Millî Egitim Müdürlügü isletme belirleme komisyonu tarafından isletmelerde mesleki egitim ve staj yapılması uygun görülmeyen isletmelerle sözlesmelerin feshine iliskin is ve islemlerin yapılması, söz konusu isletmelerin sartlarını iyilestirmedigi sürece ögrenci yerlestirilmemesi,

b) Okulda olusturulan isletme belirleme komisyonu kararına göre kapsama alınan isletmelerin de Ilgi (ç) Yönetmeligin ‘Isletmelerin Bildirilmesi, Isletme Belirleme Komisyonlarının Kurulus ve Görevleri ile Sözlesme’ baslıklı dördüncü bölümünde yer alan hükümler ile isletme sartlarındaki degisiklikler ve gelismeler dogrultusunda 2024 yılı Subat ayı içerisinde yeniden degerlendirilmesi,

c) 2023-2024 egitim ve ögretim yılının ikinci dönem ögretmenler kurulunda is saglıgı ve güvenligi egitimi gündeme alınarak yönetici, ögretmen ve personele is saglıgı ve güvenligi egitiminin alınıp alınmadıgına bakılmaksızın farkındalık egitiminin il/ilçe millî egitim müdürlüklerinde görevli is saglıgı ve güvenligi uzmanları tarafından 2024 yılı Subat ayı içerisinde verilmesinin saglanması,

ç) Koordinatör müdür yardımcısı ve koordinatör ögretmenlerin, idari ve her türlü hukuki mesuliyetin bilincinde olarak Ilgi (ç) Yönetmelik kapsamındaki görev ve sorumluluklarını özenle yerine getirmesi, is kazası ve meslek hastalıgı ile is saglıgı ve güvenligi konularında yasanan sorunların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerle ilgili okul müdürü baskanlıgında toplantı yapılarak karara baglanması,

d) 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar sektör ve isletme temsilcilerinin katılımıyla is kazası ve meslek hastalıgı ile is saglıgı ve güvenligi konularında yasanan sorunlar ve alınacak tedbirlerle ilgili okul müdürü baskanlıgında toplantı yapılarak karara baglanması ve ilgili taraflara bildirilmesi,

e) Mesleki ve teknik ortaögretim kurumlarındaki ögrencilere tüm sınıf seviyelerinde 2024 yılı Subat ayı içerisinde diger yıllarda ise her ders yılının basında en az 8 saat olmak üzere, alan/bölüm sefi veya is saglıgı ve güvenligi uzmanı tarafından Ilgi (h) Yönetmelik esaslarına göre ''Mesleki Egitimde Is Saglıgı ve Güvenligi'' egitiminin verilmesi, mesleki egitim merkezine ikinci dönemde kayıtları yapılanların kayıt oldukları hafta itibarıyla isletme ile sözlesme imzalanana kadar geçen süre içerisinde söz konusu egitimi almalarının saglanması, alan degisikligi yapan ögrencilere de söz konusu egitimin alanına özgü olarak yeniden aynı usulle düzenlenmesi, bu egitimi almayan ögrencilerin isletmelere mesleki egitim ve staja gönderilmemesi,

f) Mesleki egitimde is saglıgı ve güvenligi egitimi sonucu alınan katılım belgesi (Ek-1) ve ilgili taraflarca imzalanan ''Mesleki Egitimde Is Saglıgı ve Güvenligi Kuralları'' belgesinin (Ek-2) isletmelerde mesleki egitim ve staj dosyasına eklenmesi,
g) Koordinatör müdür yardımcısı ve koordinatör ögretmenler tarafından, ögrencilere isletmelerde mesleki egitime veya staja baslamadan önce alanın özelligi, is yeri sartları, ögrenciden sorumlu egitici personel/usta ögreticinin görev sorumlulukları, is kazası ve meslek hastalıgı ile is saglıgı ve güvenligi konularında bilgilendirme yapılması,
4- Isletmelerce;
a) Ilgi (b) Kanun ve Ilgi (ç) Yönetmelik esaslarına göre isletmelerde mesleki egitim ve staj yapan ögrencilerin is kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, teshis ve tedavileri için Ilgi (a) Kanun ve ilgili diger mevzuat kapsamında gerekli önlemlerin alınması,
b) Ilgi (h) Yönetmelik esaslarına göre isletmelerde mesleki egitime ve staja baslayacak ögrencilere, koordinatör ögretmen gözetiminde egitici personel ve usta ögreticilerin katılımıyla isletme tarafından is saglıgı ve güvenligi egitimi ile is yerine özgü tanıtım ve güvenlik egitimlerinin verilmesi,
c) Isletmelerde mesleki egitim ve staj çalısmasından sorumlu egitici personel veya usta ögreticilerin ögrencinin egitim aldıgı aynı alanda ustalık/usta ögreticilik belgesine sahip olması,
ç) Ögrencilerin isletmelerde mesleki egitim ve staj uygulaması süresince bulunabilecegi isletme bölümleri ve alanlarının, aynı isletmenin baska birimlerinde de egitim alabileceginin ve egitim mıntıkasının dısına çıkılmayacagının sözlesmede belirtilmesi hususunu;
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter
Bu kapsamda valiliklerce yapılacak işlemler şöyle olacak:
- İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu, "iş sağlığı ve güvenliği acil gündemi" ile valinin başkanlığında ve ilgili tüm tarafların eksiksiz katılımıyla 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar toplanacak.
 
- İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alması ve valilikçe takibinin yapılması sağlanacak.
 
- İşletmelerin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerle ilgili raporlarını, 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna teslim etmesi, sonraki yıllarda ise bu işlemlerin ağustos ayı sonuna kadar tamamlaması gerekecek. Mesleki Eğitim Kanunu'nun 41'inci maddesi kapsamında, müfettişlerce yapılan denetim sonucu hazırlanan raporlar, valilikçe değerlendirilecek.
 
- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 2024 yılı mart ayında, sonraki yıllarda ise ağustos ayında yapılacak toplantılara, sektör ve işletme temsilcileri katılacak.
 
Milli eğitim müdürlüklerince yapılacak bazı işlemler şöyle:
- İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki komisyonların mesleki eğitim ve staj yapılması uygun gördüğü işletmeler, yükümlülüklerini ilgili kanunlara göre yerine getirmesi yönüyle bu ay içerisinde yeniden değerlendirilecek. Uygun görülmeyen işletmelerle ilgili olarak sözleşmelerin feshine ilişkin görüşler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bildirilecek.
 
- İşletmelerde mesleki eğitim ve staj yapılması uygun görülmeyen işletmelere şartlarını iyileştirmediği sürece öğrenci yerleştirilmeyecek.
 
- İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli iş sağlığı ile güvenliği uzmanlarınca atölye ve laboratuvar öğretmenlerine alanlarına özel risk değerlendirme eğitimi, mart sonuna kadar verilecek.
 
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarınca yapılacak bazı işlemler şöyle:
- İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işletme belirleme komisyonunca mesleki eğitim ve staj yapılması uygun görülmeyen işletmelerle sözleşmelerin feshine ilişkin iş ve işlemler yapılacak, işletmelere şartlarını iyileştirmediği sürece öğrenci yerleştirilmeyecek.
 
- Okulda oluşturulan işletme belirleme komisyonu kararına göre kapsama alınan işletmeler bu ay içerisinde yeniden değerlendirilecek.
 
- Okullarda yönetici, öğretmen ve personelin, iş sağlığı ve güvenliği farkındalık eğitimleri, daha önce alınıp alınmadığına bakılmadan bu ay içerisinde olacak.
 
- Bakanlık aldığı yeni kararla, öğretmen ve yöneticilerin yanı sıra öğrencilere de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri getirdi. Bu kapsamda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere tüm sınıf seviyelerinde bu ay içerisinde, diğer yıllarda ise her ders yılının başında en az 8 saat olmak üzere, "mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği" eğitimi verilecek.
 
İşletmelerce yapılacak bazı işlemler şöyle olacak:
- İşletmeler, ilgili kanun ve yönetmelik esaslarına göre, mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, teşhis ve tedavileri için gerekli önlemleri alacak.
 
- Öğrencilere, koordinatör öğretmen gözetiminde eğitici personel ile usta öğreticilerin katılımıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş yerine özgü tanıtım ve güvenlik eğitimleri verilecek.
 
- İşletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmasından sorumlu eğitici personel veya usta öğreticilerin öğrencinin eğitim aldığı aynı alanda ustalık/usta öğreticilik belgesine sahip olması gerekecek.