ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE


Türk Ticaret Kanunu m.195/f.4 anlamında bir şirketler topluluğu, bir ticaret şirketi ile buna doğrudan ve dolaylı olarak bağlı bulunan en az iki ticaret şirketinden meydana gelir. Ticaret şirketi olmayan bir teşebbüse, doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ticaret şirketleri sayısının ikiyi aştığı durumlarda da Türk Ticaret Kanunu m.195/f.5 anlamında şirketler topluluğu meydana gelir ve teşebbüs topluluğun hâkimi olur. Hâkim şirket ana şirket, bağlı şirketler ise yavru şirket konumundadır.

1-) TÜRK TİCARET KANUNU M.198/F.1 GEREĞİNCE BİLDİRİMİN TESCİLİ

Şirketler Topluluğu’na dahil bir teşebbüs veya sermaye şirketi, şirketler topluluğuna dahil başka bir şirketin sermayesinin, doğrudan ya da dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine bildirir.

Bu bildirimi alan ve tescil talebinde bulunan sermaye şirketi,  şirketler topluluğuna dahil bulunduğuna ve/veya hisse devreden /devralan şirketin/teşebbüsün şirketler topluluğuna dahil bir şirket/teşebbüs olduğuna ve yukarıda belirtilen oranlarda hissenin devralındığına / devredildiğine dair beyanını içeren, şirketin sınırsız temsile yetkilisi/yetkililerince imzalı dilekçe ekinde pay defterinden ilgili sayfanın noter tasdikli sureti veya tescil talep dilekçesi ekinde bu hususa ilişkin alınmış yetkili organ kararı ile Müdürlüğümüze müracaat ederek, bildirimin tescil ve ilânını talep etmelidir.

2-) HÂKİMİYET SÖZLEŞMESİNİN TESCİLİ

Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini sözleşmeyle hâkimiyet alanında tutuyorsa, bu hâkimiyet sözleşmesinin bağlı şirketin genel kurulunca kabulünden sonra,  tescil talebinde bulunması gerekir.

Bu çerçevede yapılacak tescil müracaatlarında ekleri ile birlikte noter onaylı iki nüsha genel kurul kararının ve ayrıca iki nüsha hâkimiyet sözleşmesinin ibrazı gerekmektedir.