DEUTSCH ENGLISH

Kollektİf Şİrketler

 KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

·          Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek

·          Şirketin kollektif olduğu

·          Ticaret ünvanı ve merkezi

·          Çalışma konusu

·          Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı

·          Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

 

NÜFUS CÜZDAN SURETLERİ VE İKAMETGAH SURETLERİ E-DEVLETTEN ÇIKTI ALINARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GETİRİLEBİLİR. YENİ KAYITLARDA E-DEVLETTEN ALINAN NÜFUS-İKAMETGAH SURETLERİ İÇİN 1 ADET FOTOĞRAF İLAVE EDİLMELİDİR.

 

TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS BAŞVURUNUZUN  İLE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜP MUTLAKA ONAY ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

 

KURULUŞ

 1. Taahhütname
 2. Ticaret Sicil Müdürlüğü Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.
 3. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.
 4. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter  Onaylı şirket sözleşmesi (4 nüsha)
 5. Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri. ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)
  1.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalıdır)
  2. Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter  onaylı sureti (1 nüsha)

8.Ortaklara ve yetkililere ait Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet) (nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

 1. Yetkililerin 3 adet fotoğrafı

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (3 nüsha)
 3. Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
  1.   Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve özvarlığını koruduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.

 

ŞUBE AÇILIŞI

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

 1. Taahhütname
 2. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 3. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.
 4. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı ortaklar kurulu kararı (3 nüsha)
 5. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)
 6. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Çorlu dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü’nün 120. maddesine göre alınan belge
 7. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Çorlu dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri
 8. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalıdır)
 9. Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 10. Şube temsilcilerinin Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet) (nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN ÇORLU’YA MERKEZ NAKLİ

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

1.    Ticaret Sicil Müdürlüğü Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir

2.   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe

3.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 111. maddesine göre alınmış belge

4.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

5.    Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (3 nüsha)

6. Şube temsilcilerinin Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet) (nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

7.    Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

8.    Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalıdır)

9.  Yetkililerin 3 adet fotoğrafı


 

TASFİYE 

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

 1. Ticaret Sicil Müdürlüğü Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir
 2. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)
 3. Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 3 nüsha)
 4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge
 5. Tasfiyeye girişin tescili sırasında  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir. http://tsgilan.tobb.org.tr/genel_bilgiler.php
  1. Oda kaydının silinmesi ile ilgili dilekçe
  2. Tasfiye bilançosu.
  3. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belgeleri. Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet) (nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

 

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.    Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge, (tebellüğ belgesi ekle)

3.    Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

4.    Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı ) (2 nüsha)

·     Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

 

BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON 0850 305 59 59
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.