ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah suretleri E-Devletten çıktı alınarak Müdürlüğümüze getirilebilir. Yeni kuruluşlarda E-Devletten alınan nüfus-ikametgah suretleri için 1 adet fotoğraf ilave edilmelidir.

 

TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS BAŞVURUNUZ  İLE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜP MUTLAKA ONAY ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 Kollektif Şirketler

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir.

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

 • Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek.
 • Şirketin kollektif olduğu 
 • Ticaret ünvanı ve merkezi
 • Çalışma konusu
 • Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
 • Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

 

KURULUŞ

NÜFUS CÜZDAN SURETLERİ VE İKAMETGAH SURETLERİ E-DEVLETTEN ÇIKTI ALINARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GETİRİLEBİLİR. YENİ KAYITLARDA E-DEVLETTEN ALINAN NÜFUS-İKAMETGAH SURETLERİ İÇİN 1 ADET FOTOĞRAF İLAVE EDİLMELİDİR.

 

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.

TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS BAŞVURUNUZUN  İLE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜP MUTLAKA ONAY ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

KURULUŞ

1. Taahhütname

2. Ticaret Sicil Müdürlüğü Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

3. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

4.Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, şirket ortaklarının  nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte müdürlüğümüze imza için gelmeleri gerekmektedir. Anasözleşmenin  vekaleten imzalanması durumunda kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekaletnamenin Müdürlümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır.

5. Şirket ortakları dışından yetkili atanıyor ise yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektirŞirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri. ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

6. Oda kayıt beyannamesi

7. Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter  onaylı sureti (1 nüsha)

8. Şirket ortaklarının  nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )  (nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir)

9. Yetkililerin 3 adet fotoğrafı

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Ortaklar Kurulu Kararı (1 nüsha)

 • Noter onaylı - anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini içermelidir.)

3-) Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

4-) Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve özvarlığını koruduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.

 1. Taahhütname
 2. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 3. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.
 4. Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı(1 nüsha)
 5. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri
 6. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalıdır)
 7. Yetkililerin 3 adet fotoğrafı
 8. Şube temsilcilerinin Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet) (nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).
MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN ÇORLUYA MERKEZ NAKLİ

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.

1.    Ticaret Sicil Müdürlüğü Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir

2.   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe

3.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 111. maddesine göre alınmış belge

4.    Merkez nakline ilişkin anasözleşme tadil metnini içeren noter onaylı ortaklar kurul kararı

6.   Şirket ortaklarının fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet) (nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

7.    Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi.

8.    Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalıdır)

9.  Yetkililerin 3 adet fotoğrafı

10. Taahhütname

TASFİYE

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının silinmesi ile ilgili dilekçe

2-) Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 1 nüsha)

3-) Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri

4-) Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belgeleri.

5-) Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)


 

TASFİYE SONU

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

2-) Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,

3-) Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair imzaları noterden tasdikli yazılı beyanları

4-) Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı ) (1 nüsha)

Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

ŞUBE KAPANIŞI

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.

1-) Dilekçe

 • Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 nüsha)