ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE
VAKIF VE DERNEKLERE AİT TİCARİ İŞLETMELERİN KURULUŞ İŞLEMİ

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.


1-)  Derneğin/Vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; işletmenin unvanı, sermayesi, ticari ikametgahı, işletmenin açılış tarihi, bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu ve bu konuyu gösterir NACE kodu, işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi,

2)  Taahhütname

3-) Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

2-) Oda kayıt beyannamesi

3-) TTK md.40 a göre düzenlenmiş imza beyannameleri

4-) Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge / Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge,

5-) Dernek tüzüğünün / Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği,

6-) Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek/vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının bir örneği,

7-) İşletmenin açılmasına ve tesciline ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği 

8-) Derneğin / Vakfın bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde bu izin veya onaya ilişkin belge

VAKIF VE DERNEKLERE AİT TİCARİ İŞLETMELERİNİN DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.


1-) Dilekçe

  • Kaşeli, yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

2-) Derneğin/ vakfın yönetim kurulu tarafından alınmış değişikliğe ilişkin kararı noter onaylı nüsha

3-) İmza yetkilisi seçimi varsa iktisadi işletme ünvanlı imza beyannamesi

VAKIF VE DERNEKLERE AİT TİCARİ İŞLETMELERİNİN KAYIT SİLME İŞLEMİ

MERSİS’ten başvuru yapılarak, talep numarası ve randevu alınmalıdır. Saatinde gelinmeyen randevular işleme alınmayacak olup, bu durumda yeniden randevu alınması gerekmektedir.


 1.  Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

 2.  Ticaret ve Sanayı Odası Başkanlığına  dilekçe

 3.  Derneğe / Vakfa ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi halinde derneğin/vakfın yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı örneği

 4.  İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış beyan