DEUTSCH ENGLISH

Kooperatİfler

YENİ KURULUŞ DEFTER TASDİKLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.

 

NÜFUS CÜZDAN SURETLERİ VE İKAMETGAH SURETLERİ E-DEVLETTEN ÇIKTI ALINARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GETİRİLEBİLİR. YENİ KAYITLARDA E-DEVLETTEN ALINAN NÜFUS-İKAMETGAH SURETLERİ İÇİN 1 ADET FOTOĞRAF İLAVE EDİLMELİDİR.

 

TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS BAŞVURUNUZUN  İLE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜP MUTLAKA ONAY ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

 

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.


Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

 1.     Sözleşme onay tarihi,
 2.     Kooperatifin unvanı ve merkezi,
 3.     Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
 4.     Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
 5.     Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
 6.     Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
 7.     Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
 8.     Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 9.     Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
 10.     Kooperatifin temsiline ait hükümler,                                         
 11.     Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
 12.     Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
 13.     Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

 

 

 


KURULUŞ

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

 

         1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe  (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

       2.   Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

         3.    Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tasdikli ve bakanlıkça onaylanmış anasözleşme  (4 adet)

Not: Mersis’ten hazırlanmış ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanacaksa, şirket ortaklarının  nüfus cüzdanlarının aslı ile birlikte müdürlüğümüze imza için gelmeleri gerekmektedir. Anasözleşmenin  vekaleten imzalanması durumunda kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekaletnamenin Müdürlümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin yabancı bir ülkede düzenlenmesi halinde, Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte Müdürlüğe verilmesi durumunda aynı hüküm uygulanır. Anasözleşmenin Müdürlüğümüz tarafından onayından sonra İlgili Bakanlıktan onay alınacaktır.

       4.   Taahhütname

         5.    Bakanlık izin yazısı aslı

         6.   Kurucuların Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

        8.   Yetkililerin 3 adet fotoğrafı

        9.    Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalıdır)

       10. .Defter tasdikleri ile ilgili dilekçe.(dilekçe formatı ekle )

       11.  Ticari Defterlerin eksiksiz ve numaralandırılmış şekilde Müdürlüğümüze onay için sunulması gerekmektedir.

 

 • 14.01.2010 Tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliği gereğince; 1163 sayılı kooperatifler 14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu' na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

 


 ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

         1.    Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

         2.    Genel kurul tutanağı (3 nüsha)

         3.    Hazirun cetveli

         4.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

         5.    Tadil mukavelesi (3 nüsha)

         6.    Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
 

GENEL KURUL

Not: Kooperatif Genel Kurul toplantı tutanaklarında tescile tabi bir husus yoksa tescil edilmeksizin ilan etmek üzere sicil dosyasını 1 adet toplantı tutanağı ve dilekçe alınmaktadır.

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

         1.     Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

         2.    Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)

         3.    Hazirun cetveli

         4.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

         5. Genel Kurulun ekinde hazırlanan tüm evraklardan 1'er adet asıl

         6.    Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

a)Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair  Yönetim kurulu kararı (Noterden tasdik ettirilmeyecek, asıl imzalı (ıslak imzalı) olarak sunulacak)

b)Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi. (Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

c)      Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

d)      Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.

e)       Yeni yönetim kurulu üyesi atanmış ise Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir) ve kooperatif ünvanı altında hazırlanmış imza beyannameleri  ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

 


ŞUBE AÇILIŞI

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

            1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

         2.   Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

            3.    Şube açılışına ilişkin 4 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)

         4.   Taahhütname

            5.    Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

          6.   Şube temsilcisinin Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir ).

            7.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü’nün 120. maddesine göre alınan belge

            8.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Çorlu  dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri

            9.    Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalıdır)

         10.   Yetkilinin 3 fotoğrafı

ŞUBE KAPANIŞI

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

 

1.     Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2.    Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (3 nüsha)

 1. Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti


 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN  ÇORLU’YA MERKEZ NAKLİ

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

            1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

            2.   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe

            3.    Genel kurul toplantı tutanağı (3 nüsha)

            4.    Bakanlık izin yazısı aslı

            5.    Tadil metni (3 nüsha)

            6.    Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

            7.    Hazirun cetveli

            8.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 111. maddesine göre alınmış belge

            9.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

            10.   Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

          11.  Temsil yetkisine sahip olanların Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir ).  

          12.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalıdır )

          13.  Yetkililerin 3 adet fotoğrafı

 

TASFİYEYE GİRİŞ

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

          1.   Oda kaydının silinmesi ile ilgili dilekçe

          2.    Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

          3.    Genel kurul toplantı tutanağı (3 nüsha)

          4.    Hazirun cetveli

          5.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          6.   Tasfiye bilançosu

          7.    Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

 •  Tasfiye girişinin tescili sırasında  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir. http://tsgilan.tobb.org.tr/genel_bilgiler.php

        8.    Genel kurulun ekinde hazırlanan evraklardan 1er adet asıl
 

 

TASFİYE SONU

          1.    Dilekçe

          2.    Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (3 nüsha)

          3.    Hazirun cetveli

          4.    Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

          5.    Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından imzalanmış olmalı)
- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

          6.    Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

         7.   Genel Kurul ekinde hazırlanan tüm evraklar 1er adet asıl

         8.   Kapanış bilançosu

 

BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON 0850 305 59 59
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.