ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

MÜNFESİH ŞİRKET VE KOOPERATİFLER İÇİN GENEL İHTAR

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığının kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur. 12/10/2015
 

Ek: Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler 12.10.2015
Ek: Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler 07.05.2015
Ek: Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler 01.07.2015
Ek: Münfesih Durumda Olan Şirket Ve Kooperatifler 14.08.2015